Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: definicja

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: MOSiR/NG/-03.01/1/04 z dnia 23-01-2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu) wyjaśnia: Każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży towaru lub usługi w rozumieniu art. 4 ustawy o VAT jest obowiązany do obliczenia i o ...


Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby treść stosunku cywilnoprawnego formułowana była jak najbardziej precyzyjnie, po wspólnym przemyśleniu przez strony z ...

Strona jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przewozów międzynarodowych. Przewozy wykonywane są głównie na zlecenie spedycji z krajów Unii Europejskiej. Świadcząc ww. usługi Strona posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC przewoźnika. W przypadku świadczenia niektórych usług, ubezpieczenie Strony jest za niskie w stosunku do stawianych wymagań przez zleceniodawcę usługi. W tych sytuacjach zlecający wykonanie usługi „obciąża świadczącego usługę dodatkową składką ubezpieczeniową”. W stanie faktycznym przedstawionym przez Stronę, zlecający usługę tj. podmiot Austriacki posługujący się nr VAT wydanym przez władze Austrii wystawił na rzecz Strony notę dotyczącą obciążenia składką ubezpieczeniową w wysokości 3% od stawki za usługę transportową. Podmiot ten wg oświadczenia Strony nie dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Strona nie rozlicza podatku od wartości dodanej w Austrii. Usługi polegające na „obciążeniu świadczącego usługę dodatkową składką ubezpieczeniową” w opinii Strony sklasyfikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 66.03.10 – „usługi ubezpieczeniowe pozostałe”.Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie czy tego typu usługa jest usługą o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o podatku VAT dla której miejscem świadczenia jest kraj nabywcy usługi. Zajmując swe stanowisko Strona poinformowała, iż opisane usługi nie są importem usług.

Odnosząc się do ww. stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę stwierdzam, iż zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 113) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Podatnikiem od towarów i usług ...

Dotyczy prawidłowego zdefiniowania pojęcia - niedokonane wypłaty.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 14 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać, że prze ...

Dotyczy prawidłowego zdefiniowania pojęcia - niepostawione do dyspozycji wypłaty.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 14 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać, że prze ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym nabycie części aktywów Spółki S.A. może być traktowane jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §1 i § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania interpretacji), po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku z dnia 14 kwietnia 2004 r., Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznaje za nie ...

Co to jest opakowanie jednostkowe wynikające z brzmienia § 14 ust. 4a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966)?

Stan faktyczny: Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymy ...

Czy pojęcie „działalności gospodarczej” zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem „działalności gospodarczej” zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

W złożonym wniosku z dnia 28 lutego 2005r. Podatnik, powołując się na art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się o wyjaśnienie zakresu zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Fundacja zamierza złożyć wniosek o ...

Generowanie strony w 5 ms