Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jakość

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

Czy dotacja udzielona przez PARP na dofinansowanie uzyskania ceryfikatu jakości w wysokości 50% kosztówpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu do US 25.08.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona zawarła z PARP-em umowę o udzielenie dotacji n ...


Czy wydatki poniesione na realizację projektu (uzyskanie certyfikatu jakości) ze środków własnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.10.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego in ...

Podatnik ma wątpliwości, czy obciążenie dostawcy materiałów, zarówno krajowego, jak i dostawców z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, kosztami złej jakości materiału, a co z tego wynika utraconych korzyści, czy też kosztami złomowania wyrobów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku, który do tut. organu wpłynął dnia 1 grudnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Czy dotacje z funduszy unijnych nie podlegają zwolnieniom od podatku dochodowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 21 i 41? Spółka uzyskała trzy promesy otrzymania dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" z tytułu następujących przedsięwzięć: dofinansowanie zakupu środków trwałych, dofinansowanie kosztów dotyczących uzyskania certyfikatu jakości ISO, pokrycie części kosztów uczestnictwa w targach międzynarodowych, które miały miejsce w marcu 2006 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

dot. ustalania kosztów uzyskania przychodów przy działaniach związanych z uzyskaniem certyfikatu jakości ISO 9001-2000, biorąc pod uwagę, iż część kosztów będzie pokryta "dotacją" wynikającą z "Umowy o dofinansowanie Projektu" zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną "Instytucją Wdrażającą".

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. stwierdza, że stanowisko spółki z o.o. z/s w L. przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2006 r., uzupełnionym w dniu 27.09.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw ...

"Czy w opisanych sytuacjach Wnioskodawca może wystawić klientowi fakturę VAT ze stawką podatku 22% za jakość świadczonych usług na podstawie zawartej umowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj."Czy w opisanych sytuacjach Wnioskodawca może wystawić klientowi fakturę VAT ze stawką pod ...

CIT - w zakresie rozliczeń wynikających z wystawienia faktur korygujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Generowanie strony w 9 ms