Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

Czy firma ma prawo pomniejszyć VAT należny o VAT naliczony wynikający z faktury na zakup samochodu nie posiadajacego świadectwa homologacji?

Przepis zawarty w 10 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 27, poz. 268, ze zm.) stanowi, że podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają świadectwa homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysł ...

SPSS we W., zwraca się z pytaniem: czy zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 3 nowej ustawy VAT przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupionych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, jeżeli spółdzielnia nasza posiada 4 – samochody ciężarowe marki Żuk bez świadectwa homologacji. Nadmieniamy, że dopuszczalna ładowność wynikająca z książek pojazdów jest większa niż wg określonego wzoru

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.06..2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw silnikowych oleju napędowego oraz gazu do samochodów marki „Żuk”, które nie posiadają świadectwa homologacji – Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. z ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym i VAT-em. W ramach mojej działalności świadczę usługi transportowe do wykonywania których używam wyłącznie samochodów ciężarowych, tym samym moim podstawowym kosztem jest paliwo do tych samochodów. Posiadam cztery samochody ciężarowe, których używam dla potrzeb działalności gospodarczej, poniżej podaję dane wynikające z dowodów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów:1. TATRA T 815-2 o dopuszczalnej ładowności 13380 kg liczba miejsc 2, rok zakupu 1996r. rok produkcji 1992r., rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochod ciężarowy,2. TATRA 815/2 o ładowności 12700 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 1998r. rok produkcji: pojazd składany w 1997r. pojazd złożony z części w 1997r. nadwozie 1992r. rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy specjalizowany, 3. MAN F09 o dopuszczalnej ładowności 14900 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2001r. rok produkcji 1992r, rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy, 4. TATRA o ładowności 12500 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2003r.Na powyższe samochody nie posiadam świadectw homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Posiadam jedynie jedną kserokopię świadectwa homologacji tytu pojazdu Nr 877-10 tj. podwozie samochodu ciężarowego MAN typ 26403 FNLC, które udostępnił mi właściciel takiego pojazdu. W tym świadectwie homologacji podana jest liczba miejsc do siedzenia 2, natomist nie ma podanej dopudszczalnej ładowności, są podane: masa własna 8175 kg i dopuszczalna masa całkowita pojazdu 23500kg. Uważam, że mimo tego iż nie posiadam świadectwa homologacji ani decyzji z niego zwalniającej na wyżej opisane samochody, mogę odliczyć VAT zawarty w fakturach zakupu paliwa na nie, ponieważ przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji skutkował uznaniem pojazdu za samochód osobowy. Są to samochody bezsprzecznie ciężarowe i nigdy nie były samochodami osobowymi. Proszę o rozstrzygnięcie kwestii możliwości odliczania przeze mnie VAt-u zawartego w fakturach zakupu paliwa na ww samochody w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2004r w sprawie udzielenia informacji dotyczącej odliczenia podatku VAT od zakupu paliw silnikowych do samochodów ciężarowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) uprzejmie wyjaśnia; Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, wyni ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły oraz opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej.

W dniu 15 września 2004 roku Jednostka złożyła do tutejszego organu wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania: otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły, opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej. Zdaniem Jednostki u ...

Czy świadczenie usługi polegającej na wydawaniu świadectw jakości wyrobów grafitowo-węglowych winno być opodatkowane według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone w dniu 26.05.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Strony jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania 22% staw ...

czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów można odliczyć naliczony podatek VAT wynikający z wystawionej przez sprzedawcę faktury przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy ,o maksymalnej ładowności 1090 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 2700 kg z liczbą miejsc 2 ,na który Spółka nie posiada świadectwa homologacji ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 14.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie używanego samochodu ciężar ...

Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu marki X oraz paliwa służącego do jego napędu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. w sprawie udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwie ...

Czy w przypadku gdy z dowodu rejestracyjnego wystawionego dla samochodu marki (...) oraz duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji wynika dopuszczalna ładowność pojazdu wynosząca 590 kg + 5 osób, natomiast z dodatkowego pisma producenta samochodu dotyczącego duplikatu świadectwa homologacji wynika, iż jego dopuszczalna ładowność wynosi 965 kg, istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa służącego do jego napędu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2004 r. w sprawie udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku sta ...

Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej produkowanej z odnawialnego źródła energii i praw majątkowych do świadectw pochodzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycz ...

Generowanie strony w 31 ms