Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spłata pożyczki

Czy wolny od podatku dochodowego jest przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia, przeznaczony na spłatę pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.02.2004 r. – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie – informuje, że stanowisko wyrażone w piśmie nie jest słuszne, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 20 ...

Dotyczy podatkowego traktowania różnic kursowych od pożyczki denominowanej w walucie obcej zaciągniętej na cele inwestycyjne.

Stosownie do art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 27 listopada 2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 21 styczeń 2004 r.) uzupełnione pismami z dnia 23 grudnia 2003 r. i 05 lutego 2004 r. w sprawie podatkowego traktowania różni ...

Czy zachowam prawo do ulgi, jeżeli pieniądze wycofane z Kasy Mieszkaniowej (po upływie określonego w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania) przeznaczę na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy na zakup nowego mieszkania.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2004 uzupełnione w dniu 27.02.2004 informuje, że wydatkowanie pieniędzy wycofanych z kasy mieszkaniowej (po upływie określonego w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania) na spłatę pożyczki zaciągniętej w zakładzie ...

Czy występuje podatek dochodowy w wys. 10% z tytułu sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia przychodu na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup gruntów rolnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: Z treści pisma z dnia 14.04.2004 r. oraz pisma z dnia 12.05.2004 r. wynika, że w dni ...

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki, udzielonej pracownikowi przez Nadleśnictwo, a stopą oprocentowania kredytu bankowego?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym w 2004, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymany ...

Stan faktyczny: Spółka udzieliła w 2000 r. innej spółce pożyczki złotówkowej. Na dzień 07.01.2003 r. pozostałe do spłaty zobowiązanie z tyt. udzielonej pozyczki zostalo przeliczone na EURO i w tym samym dniu nastąpila kapitalizacja odsetek. Zapytanie: Czy różnice kursowe wynikające z ewidencji księgowej tej pozyczki w walucie EURO są przychodami do opodatkowania w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym. Czy spłata skapitalizowanych odsetek stanowi przychód do opodatkowania w dacie spłaty.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe stanowią przychód. Należy zauważyć, że w myśl ust. 2a cytowanego artykułu różnice kursowe mogą powstać jednie w odniesieniu do przychodów faktycznie zrealizowanych w pieniądzu lub wartościach pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Z przedstawionego prze ...

Czy wkład wycofany z Kasy Mieszkaniowej po zakończeniu okresu oszczędzania może zostać przeznaczony na spłatę pożyczki mieszkaniowej zaciągniętej w zakładzie pracy ?

W nawiązaniu do naszego pisma, znak: OG-005/34/04/PDII/415-19/04 z dnia 12.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił sprostowanie udzielonej odpowiedzi. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach prostuje udzieloną odpowiedź. W stanie prawnym obowiązującym ...

W 2004 roku podatnik sprzedał lokal mieszkalny (zakupiony w 2001 roku). Czy spłata, po terminie sprzedaży nieruchomości, bankowego kredytu mieszkaniowego i pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (zaciągniętych w 2001 roku na zakup ww. lokalu) oraz kwoty z tytułu ugody zawartej z byłą żoną, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi podatkowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik w dniu 13.07.2001 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Z informacji przedstawionych wynika, iż Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Działalność statutowa polega na odpłatnym wynajmowaniu pływalni krytej, hali sportowej, organizacji zawodów i imprez sportowych, natomiast w ramach działalności gospodarczej funkcjonują kawiarnia, hurtownia sprzętu sportowego oraz stacja paliw otwarta od maja 2004 r. Dochód uzyskany z działalności gospod ...

Czy niespłacone pożyczki udzielone przez podmiot działający na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy prawo bankowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Spółka prowadzi działalność na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawa bankowego (Dz. U. Nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.), w zakresie udzielania pożyczek, które są wypłacane ze środków własnych i stanowią ponad 75 % przychodów. W trakcie prowadzenia tejże działalności pewna grupa pożyczek nie zostanie spłacona, a prawdopodobieństwo ich odzyskania będzie niewielkie. Od genera ...

Generowanie strony w 5 ms