Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korzystanie

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

Wypowiedzieliśmy umowę dzierżawy, ale pomimo tego dzierżawca nie opuścił terenu, skutkiem tej sytuacji wystawialiśmy faktury VAT na "bezumowne korzystanie z placu". Od tej czynności odprowadzaliśmy podatek VAT według stawki 22%.,br> Czy od czynności "bezumowne korzystanie z placu" powinniśmy odprowadzać podatek VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Z treści złożonego zapytania wynika, że podatnik wydzierżawił plac, który wykorzystywany był przez dzierżaw ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. (znak: L.dz. 14/10/03/OS) uzupełnione następnie pismem z dnia 4.11.2003 r. (znak: L.dz.5/11/03/S) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w oparciu o art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli ...

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. wpłaty wnoszone przez pracowników korzystających z telefonów służbowych od celów prywatnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na pismo z dnia 13.08.2004 r. (data wpływu do US 16.07.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy Jednostki odpłatnie korzysta ...

Opodatkowanie przez spółdzielnię mieszkaniową zaliczek na wkład budowlany wnoszonych w postaci wycenionych przez spółdzielnię robót budowlanych w obecnie wynajmowanym lokalu, który w przyszłości ma zostać przekształcony na lokatorskie prawo do lokalu na rzecz najemcy, oprocentowania rachunków i lokat bankowych, uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odszkodowań uzyskanych za bezumowne korzystanie z lokali.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku ze złożonym w dniu 05.08.2004r. pisemnym zapytaniem w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług: zaliczek na wkład, oprocentowania rachunków i lokat bankowych, uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odszkodowań za bez ...


Podatnik wskazuje, że jest Spółką zajmującą się produkcją wyrobów metalowo-gumowych. Odbiorcą większości produktów jest powiązana spółka niemiecka i ona właśnie dokonuje sprzedaży wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów klientom ostatecznym (firmy z branży motoryzacyjnej). Produkcja prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych maszyn i przyrządów. Jednym z takich specjalistycznych przyrządów są formy wulkanizacyjne, wytwarzane przez spółkę z Niemiec, która następnie odsprzedaje je Spółce na normalnych, handlowych warunkach. Spółka kupuje zarówno formy nowe, jak i używane. Te ostatnie Spółka sprowadza do Polski w przypadku przejmowania projektów realizowanych dotychczas w Niemczech. Obecnie w Spółce niemieckiej toczy dyskusje na temat pokrywania przez klienta ostatecznego kosztów wyprodukowania form wulkanizacyjnych. W związku z tym, jeśli klient ostateczny będzie dokonywał zwrotu kosztów poniesionych na wyprodukowanie form, zmianie ulegną również warunki dostawy tych form do Polski. Zamiast zakupu form i aktywacji ich w ewidencji środków trwałych Spółki, będzie je ona użytkować na zasadzie umowy przekazania do korzystania. Tak więc, stosując nowe rozwiązania, właścicielem przyrządów pozostanie Spóka niemiecka ponosząc z jednej strony koszty amortyzacji, z drugiej zaś uzyskując zwrot poniesionych kosztów wytworzenia. Spółka polska będzie czasowo z nich korzystać, ponosząc jedynie koszty ich napraw i modernizacji. Mając na uwadze powyższe Spółka zapytuje czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 8 będze rozpoznawać opisane wcześniej czynności dla potrzeb podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorim kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o których mowa w art. 5 ust ...

Czy otrzymane wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też stanowi odszkodowanie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ochrona własności nieruchomości wiąże się z natury rzeczy z bezwzględnym charakterem tego prawa. Oznacza to, że właściciel może „z wyłączeniem innych osób" korzystać z rzeczy i rozporządzać tą rzeczą zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w granicach określonych przez przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Dla osób trzecich płynie stąd obowiązek biernego poszanowania ...

W którym roku należy opodatkować należności pieniężne otrzymane w 2004 r. za bezumowne korzystanie w 2003 r. z nieruchomości, której współwłaścicielami są podatnicy?

Z przedstawionego w nadesłanych pismach stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30 listopada 1999r. podatnicy nabyli udział wynoszący 8/32 części w nieruchomości. Dalszy udział, wynoszący 11/192 części, podatnicy nabyli w dniu 25 listopada 2003r. Ponadto w tym samym dniu podatnicy nabyli udział w powyższej nieruchomości, wynoszący 11/192 części. W dniu 27 listopada 2001r. jeden ze współwłaścicieli nie ...

Strona w piśmie przedstawiła następujący stan faktyczny:"Uprzejmie proszę o wyjaśnienie - czy od jednorazowo przyznanej kwoty przez Sąd mam odprowadzić podatek dochodowy do IV 2005r. Sąd przyznał mi kwotę za umieszczenie na mojej działce ciągu drenażowego w sposób bezumowny, który już został usunięty. Kwotę wypłacono w świetle art. 225 w związku z art. 224 §2 k.c. - jest to "wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy a także zwrot pobranych pożytków". Jest to jak czytałam w uzasadnieniu "należność za korzystanie z cudzej nieruchomości. Roszczenie nie ma charakteru odszkodowawczego jest związane z korzystaniem z rzeczy bez podstawy prawnej. W przypadku odprowadzenia - Proszę o podanie podstawy prawnej, czy będzie to tylko kwota za 2004r. Kwotę pieniężną zasądzoną z art. .k.c. podanych w piśmie otrzymałam 12.XI.2004r. za okres od 1.I.1999r. do 30.V.2004r. Moje pismo, zapytanie co do konieczności lub nie płacenia podatku dochodowego wynikało z przeanalizowania broszury do PIT-36 oraz informacji uzyskanych od osoby zajmującej się rozliczaniem dochodów etatowo, informacji uzyskanej telefonicznie w Urz. Skarbowym. Ponieważ już na etapie płacenia lub nie podatku były rozbieżności zwróciłam się do Urzędu na piśmie. Informuję, że nie znam się na prawie podatkowym i nie chciałabym być w sprzeczności z prawem. Nadmieniam, że od tej kwoty którą otrzymałam według mnie nie powinnam odprowadzić podatku."

Generalna zasada wyrażona w ustawie z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 roku stanowi, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: � otrzymanych w zw ...

Generowanie strony w 3 ms