Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mieszkanie zakładowe

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

W jakiej wysokości należy naliczyć koszty uzyskania przychodów w ramach jednego stosunku pracy pracownikowi zameldowanemu na stałe w miejscowości poza miejscem wykonywania pracy, gdy pracownikowi wynajęto mieszkanie służbowe w miejscu wykonywania pracy.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowana w Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956, która wprowadza szereg istotnych zmian w tytule „ koszty uzyskania przychodów ”. W wyniku nowelizacji art. 22 ust. 2 obowiązują następujące wysokości i zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielcze ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż mieszkań zakładowych ?

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 roku Nr 137 poz 926 ze zm.) w związku z Waszym pismem z dnia 28.06.2004 (data wpływu 5.07.2004 r.) dotyczącym udzielenia pisemnej odpowiedzi o zasadach opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży mieszkań zakładowych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radom ...

Czy dochód w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową mieszkania a faktycznie zapłaconą jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pan Piotr M. dnia 27.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest pracownikiem spółki R. S.A. Równocześnie z zawarciem umowy o pracę zawarta została umowa najmu, na mocy której spółka oddała do użytku mieszkanie służbowe. Obecnie R. S.A. wyraża zamiar uzupełnienia umowy o pra ...

Czy różnica pomiędzy ceną rynkową, a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu preferencji sta-nowi w tym przypadku przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik będąc emerytem w 2003r. zakupił od byłego pracodawcy (Nadleśnictwa) mieszka-nie zakładowe (pustostan) po cenie preferencyjnej. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawodawca w treści art. 40 a ust 4 – 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2000 r. Nr 56 poz. 679 ze zm.) przewidział możliwość preferencyjnego zakupu, tj. po cenach obni-żonych lokali, gruntów z budynkami mieszk ...


Czy różnica pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu warunków preferencyj-nych stanowi dla byłego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo-wym od osób fizycznych ?Czy nadleśnictwo zasadnie wykazało w PIT-8C kwotę przychodu w wysokości bonifikaty?

Stan faktyczny: Podatnik były pracownik (obecnie emeryt ) nadleśnictwa w 2003r. nabył na warunkach pre-ferencyjnych lokal w stanie surowym oraz udział w prawie własności działki gruntu. Nadleśnictwo, zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, obniżyło cenę sprzedaży o 90% ustalając należność do zapłaty przez nabywcę w kwocie 9.752,90 zł, w tym za lokal 9.078,50 zł i udzia ...

Nadleśnictwo wykonuje zadania zlecone przez Starostę w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , polegające na :lustracji powierzonych do nadzoru lasów w celu określenia konieczności wykonywania przezwłaścicieli niezbędnych zabiegów gospodarczych , nadzorowaniu nad wykonywaniem zadań ustalonych przez Nadleśniczego, wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących osobom fizycznym wykonywania zadań w zakresie odnawiania zrębów,przebudowy drzewostanów,pielęgnacji upraw,usunięcia drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe , pielęgnacji uprawocenie zdatności uprawcechowaniu , numerowaniu i legalizacji pozyskanego drewna .Czy słusznie Nadleśnictwo zaklasyfikowało te usługi do grupowania PKWiU 75.13.11-00 jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług ?.Nadleśnictwo prowadząc działalność w oparciu o przepisy ustawy o lasach , jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Służby Leśnej bezpłatnego mieszkania .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących utrzymaniu tych mieszkań ?.Nadleśnictwo otrzymuje dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową tj. zadania związane z zalesianiem gruntów porolnych , opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody , ich realizację oraz ochronę gatunkową roslin i zwierząt , finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa w szczególności poprzez zakładanie leśnych kompleksów promocyjnych , zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług niezbędnych do wykonywania tych zadań ?.

Odpowiedź: W związku z tym , że Urząd Statystyczny w Łodzi , na prośbę Podatnika , zakwalifikował usługi w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa do grupowania PKWiU 02.02.10-00 jako „usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna „ , podlegają one do dnia30.04.2008 r. (art.146 ust.1 ustawy) opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3 % jako wymienione pod po ...

Czy Nadleśnictwo ma obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem ww. lokali i osad uprawnionym pracownikom. Czy Nadleśnictwo ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z remontem lub modernizacją tych lokali.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania zawartego w piśmie Nr K-32/07/05 z dnia 10.03.2005r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Kluczborku w dniu 15.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy w przypadku preferencyjnego nabycia przez pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, zakładowych budynków i lokali mieszkalnych, których nie byli najemcami, przychód podlegający opodatkowaniu stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową tych lokali określoną przez rzeczoznawcę a kwotą faktycznie zapłaconą ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2005 roku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 18.04.2005 roku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Generowanie strony w 13 ms