Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomieszczenie przynależne

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

Stawka podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależącymi do tych liokali pomieszczeniami położonymi w podziemiu, które mogą być wykorzystywane jako piwnice, komórki lub garaże

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17.09.2003 r. , Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż: Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robót ogólno ...

Podatnik w roku 2001 wniósł wkład do spółdzielni na budowę mieszkania, a w roku 2002 podpisał aneks do umowy zasadniczej, w którym spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania na rzecz członka, mieszkania wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym tj. poddaszem. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy może skorzystać z ulgi z tytułu wniesionego do spółdzielni wkładu na pomieszczenie przynależne tj. poddasze.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f i ...

Jak powinien być opodatkowany czynsz najmu nieruchomości mieszkalnej składającej się z lokalu mieszkalnego, garażu, pomieszczenia gospodarczego i działki gruntowej?

Spółdzielnia jest właścicielem lokali mieszkalnych i przynależnych do nich wolnostojących garaży, pomieszczeń gospodarczych (chlewik, drewutnia) oraz działek gruntowych, na których są zlokalizowane wymienione nieruchomości. Całość stanowi daną nieruchomość mieszkalną. Spółdzielnia wynajmuje te nieruchomości mieszkalne najemcom, a najemcy opłacają czynsz. Nieruchomości te stanowią zasoby mieszkanio ...

Czy należy zgłaszać w urzędzie fakt wynajęcia pomieszczenia magazynowego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności jest "sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową". W formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 (złożonego w dniu 02.09.2004 r.) podatnik nie wykazał stałego miejsca wykonywania działalności. W dniu 25.10.2004 r. podatnik zawarł umowę z Miejską Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Kaliszu dotyczącą d ...


Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń przynaleznych (komórek) pobieranych od członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych oraz członków posiadających odrębną własność lokali, a także byłych członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokali.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 26 kwietnia 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29 kwietnia 2005 r., uzupełnione 10 maja 2005 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatk ...

Czy comiesięczny zwrot dla leśniczych powołanych do Służby Leśnej - pracowników Nadleśnictwa - ryczałtowo określonej kwoty za zużytą energię elektryczną stanowi dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie podlega temu podatkowi ?

Dnia 04.10.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Nadleśnictwa uzupełniony pismem z dnia 21.10.2005 r. wraz z załączonym pismem z dnia 19.08.1999 r. - wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy comiesięczny zwrot dla leśniczych - pracowników Nadleśnictwa - ryczałtowo określonej kwoty za zużytą energię elektrycz ...

Jaką stawką należy opodatkować opłaty wnoszone przez członków spółdzielni za możliwość korzystania przez nich z dodatkowego pomieszczenia piwnicznego oraz pomieszczeń pralni i suszarni?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2005r., który wpłynął w dniu 19 grudnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży następujących praw: - prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego? - prawa do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego? - prawa do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ? tekst jednolity ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.10.2005 r. (data wpływu 21.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Generowanie strony w 13 ms