Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie rzeczy

Dotyczy zaprzestania odpisów amortyzacyjnych z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy na punkt handlowy, w którym zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 11997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n./ Not. odpowiadając na pismo z dnia 04.01.2004 r. informuje: W skierowanym do tut. organu podatkowego piśmie zwracają się Państwo z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. W 2003 ...

Jak należy rozliczyć dochody uzyskane w wyniku zamiany nieruchomości?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 03.06.2003 r., Nr PB1/423/11/03/KW stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza, co n ...

W drodze konkursu wygrałam samochód, który zamierzam sprzedać. Kiedy dochód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy okres posiadania należy liczyć od daty otrzymania, czy od daty rejestracji samochodu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że dla ustalenia obowiązku podatkowe ...

Czy sprzedaż przez żonę pawilonu handlowego, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej przez zmarłego męża podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbyci ...

Jak należy ustalić wartość początkową pojazdu wprowadzanego do środków trwałych, stanowiącego wspólność majątkową małżonków? Czy dochód ze sprzedaży powyższego składnika majątku stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 01.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż zamierza wprowad ...

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu zbytego samochodu ciężarowego, pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.11.2004 r. informuje: – stosownie do przepisów art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przy ...


Czy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż samochodu, który zakupiono na potrzeby działalności gospodarczej, zarejestrowano jako samochód ciężarowy uniwersalny, nie wpisano do ewidencji środków trwałych a jago wartość zaliczono bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu i który był używany krócej niż 12 miesięcy?

Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu. Na potrzeby jej prowadzenia zakupiono pojazd samochodowy marki FORD Focus zarejestrowany jako ciężarowy uniwersalny. Podatnik postanowił, iż pojazd będzie używany krócej niż 12 miesięcy, zatem nie wpisał go ewidencji środków trwałych, natomiast jego wartość zaliczył bezpośrednio do kos ...

Czy majątek przedsiębiorstwa prowadzonego jako osoba fizyczna, przekazany do spółki na pokrycie swojego udziału, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2 listopada 2004 r., uzupełnione w dniu 2 grudnia 2004 r., dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje: Jak ...

Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży komisowej należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. ...

Generowanie strony w 16 ms