Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skuteczność czynności cywilnoprawnej


Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Z jaką datą spółka akcyjna jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytego w formie aportu prawa do znaku towarowego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 13.02.2004 r. (znak: II US.I.PB/423-10/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 12.11 ...

Zdaniem podatnia z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do uzyskanych przychodów związnych z przestępstewem nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o pdop. W takiej sytuacji Podatnik ma prawo dokonać korekty rzekomo osiągniętych przychodów z tytułu wpłaconych rat i w tej części skorygować zaliczki na podatek dochodowy.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "P" z dnia 11 sierpnia 2005 r. (bez nu ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. S.A. w R. z dnia 12.10.2005 r.(…) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzy ...

Zwolnienie od podatku od towarów i usług oraz ujęcie w ewidencji oraz deklaracji dla podatku VAT (przez spółkę w upadłości) dostawy nieruchomości w przypadku gdy jej uprzednia sprzedaż (dokonana przez znajdującego się obecnie w upadłości) została uznana przez sąd za bezskuteczną (po wniesieniu tzw. "skargi pauliańskiej")

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.06.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy istnieje możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury VAT nr 1/F/2007 z uwagi na odstąpienie od umowy sprzedaży pn. „umowa cesji wierzytelności z notarialnych umów przedwstępnych”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Skoro Wnioskodawca nie może skutecznie nabyć prawa użytkowania ani jego części, wydatki poniesione na ich nabycie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 66 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...


Generowanie strony w 35 ms