Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek transportowy

Czy dla motocykla, używanego na podstawie umowy leasingu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby zaliczyć związane z nim wydatki, do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie ż dnia 03.10.03 r. (data wpływu 07.10.03 r.) - uzupełnione pismem z dnia 29.10.03 r. (data wpływu 30.10.03 r.) - dotyczące stosowania wzoru ewidencji przebiegu pojazdu dla użytkowanego przez Spółkę motocykla na podstawie umowy leasingu, organ podatkowy mając na uwadze art. l4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego samochodu nabytego w drodze darowizny.

Zgodnie z przepisem art. 22 j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.) podatnicy (...) mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu, w t ...

- w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych dla klientów serwisu.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych d ...


Wysokość stawki podatku VAT na usługi w zakresie pośrednictwa pracy w Holandii, oraz od wynajmu środków transportu firmom holenderskim.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 30 kwietnia 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął ...

Czy podatnik podatku VAT, dokonujący nabyć i dostaw używanych środków transportu, posiadający numer VAT/UE obowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych motocykli przeznaczonych do dalszej odprzedaży na terytorium kraju? Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również przywóz na terytorium kraju, używanych motocykli zakupionych na terytorium Niemiec od osób fizycznych? Czy do dostawy na terytorium kraju ww. środków transportu ma zastosowanie art. 120 ust.4 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów ( pkt 1 ww. artykułu ) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju ( pkt 4 ww. artykułu ). Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa wyżej , rozumie ...

1/. czy można zaliczyć przedmiot umowy leasingu do majątku leasingodawcy w okresie trwania umowy leasingu ?, 2/. czy wprowadzenia do ewidencji środków trwałych Spółki odkupionego od leasingodawcy samochodu ciężarowego według ceny zaproponowanej przez leasingodawcę jest prawidłowe ?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Spółka zawarła umowę leasingu w dniu 20.12.2000 r. na czas oznaczony do 31 grudnia 2003 r. Umowa nie zawierała prawa do nabycia przedmiotu użytkowania przez Spółkę. Wartość netto przedmiotu umowy – samochodu ciężarowego wynosiła 72.086,06 zł. W połowie 2003 r. Spółka otrzymała ofertę wykupu przedmiotu leasingu, tj. samochodu ciężarowego za ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie problemu związanego z nabywaniem środków transportu w krajach Unii Europejskiej przed jego pierwszą rejestracją w kraju, tj. czy każde nabycie należy traktować jako wewnątrwspólnotowe, co jest podstawą opodatkowania i jak należy to udokumentować.

Nabycie używanego pojazdu mechanicznego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego, zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ogólną zazsadą dla tego typu transakcji - towary dostarczane pomiędzy ...

Pytanie Podatnika dotyczy uprawnienia do rozliczania podatku naliczonego VAT od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów oraz innych środków transportu a także części zamiennych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w zwiazku z pismem z dnia 14.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z pisma wynika, że Podatnik w prowadzonej dzi ...

Czy ciąży na podatniu obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia w krajach Unii Europejskiej używanych środków transportu, których dostawy dokonują osoby fizyczne lub podmioty stosujące w procedurze sprzedaży marżę ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z póżn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 13.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: obowiązku uiszczenia poda ...

Generowanie strony w 36 ms