Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa przedwstępna

Czy można odliczyć od podatku, w ramach ulgi remontowej, wydatki poniesione w 2003 r. , jeżeli umowa przedwstępna z firmą developerską zawiera postanowienie o przekazaniu lokalu przed sporządzeniem aktu notarialnaego, a protokolarne przekazanie nastapi w 2004 r.?

W związku ze złożonym w dniu 06.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, który zostanie Państwu przekazany przez firmę developerską w 2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

Pytanie dotyczy możliwości korzystania z odliczenia wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego w 2002 roku w ramach ulgi na remont i modernizację, w świetle nowej interpretacji Ministerstwa Finansów zawartej piśmie PB5/MC-068-528-2125/03 z dnia 12 sierpnia 2003?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20 lutego 2004 r., uzupełnione 11 marca br., Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. podziela przedstawione w piśmie stanowisko, iż wydatki na wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego, w przedstawionym w piśmie stanie faktycznym, podlegają odliczeniu ...

Czy umowa przedwstępna nabycia domu mieszkalnego jest tytułem prawnym, który upoważnia do odliczeń wydatków poniesionych na remont tego domu ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1197 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W związku z Pana pismem z dnia 23.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelni Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Informuje, co następuje: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 200 ...

W dniu 11.05.2000 r. zakupiłem wraz z żoną na prawach współwłasności małżeńskiej budynki magazynowe oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą prowadzoną tylko przeze mnie. Następnie w dniu 01.02.2001 r. zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży, w której zobowiązałem się do sprzedaży po upływie 5 lat od jej zawarcia jednego z budynków oraz prawa użytkowania wieczystego niepotrzebnej mi części gruntu. W umowie tej nie wyodrębniono oddzielnie ceny budynków i ceny gruntu, określono natomiast, że na cenę sprzedaży będą się składać dwie części : stała, określona kwotowo i spłacana w równych miesięcznych ratach od chwili zawarcia umowy przedwstępnej przez 5 lat, oraz część zmienna w wysokości 30% odsetek od kredytu spłacanego przeze mnie w banku, zaciągniętego na zakup tej nieruchomości. Całkowita spłata ceny sprzedaży oraz przeniesienie prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu ma nastąpić po upływie 5 lat od chwili zawarcia umowy przedwstępnej. Ponadto wyjaśniam, że nieruchomość została nabywcy udostępniona zaraz po podpisaniu umowy przedwstępnej wyłącznie w celu dokonania modernizacji budynku i innych prac niezbędnych do podjęcia jego działalności. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i w którym momencie ?

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej nie będ ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 21.10.2003 r. uzupełnione w dniu 03.11.2003 r. w sprawie ulgi remontowo-modernizacyjnej informuje, że: Warunkiem uprawniającym do korzystania z odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację jest zgodn ...

1. Jaką należy zastosować stawkę VAT od sprzedaży ww. budynków i budowli? 2. Czy sprzedaż ww. nieruchomości należy uwzględnić w strukturze sprzedaży danego okresu i wykazać w poz. 19 deklaracji VAT? 3. Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów przy podpisaniu ostatecznej umowy kupna-sprzedaży (październik 2004)? 4. Czy wartość określona w umowie przedwstępnej powinna zawierać podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza dokonać sprzedaży budynków i budowli trwale związanych z gruntem wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, innej firmie będącej również podatnikiem VAT. Spółka zamierza zawrzeć przedwstępną umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w marcu 2004, z chwilą zawarcia tej umowy nabywca dokona zaliczkowej wpłaty w kwocie 100% wart ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przyc ...

W dniu 07.08.2002 r. wspólnie z żoną sprzedaliśmy lokal mieszkalny za kwotę 110.000,00 zł oraz w dniu 29.08.2002 r. garaż za kwotę 19.000,00 zł. Wymienione transakcje miały miejsce przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie i w związku z tym stanowią źródło przychodu. W związku z nie złożeniem w terminie 14 dni od daty sprzedaży oświadczenia o zamiarze przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na cele mieszkaniowe w terminie 2 lat od dnia sprzedaży, organ podatkowy w dniu 20.10.2003 r. wszczął postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, a następnie decyzjami z dnia 13.11.2003 r., określił należny zryczałtowany podatek dochodowy. Następnie w/w decyzje były przedmiotem prowadzonego przez Izbę Skarbową w Lublinie postępowania odwoławczego. W chwili obecnej wraz z żoną chcemy przeznaczyć środki otrzymane ze sprzedaży w/w nieruchomości w kwocie m.in. 129.000,00 zł, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zakup działki budowlanej oraz budowę domu. Zakupu działki chcemy dokonać do dnia 15.07.2004 r. na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności sporządzonej w formie aktu notarialnego, wydatkując jednocześnie w tym samym dniu, za pokwitowaniem poświadczonym notarialnie, otrzymane w całości ze sprzedaży nieruchomości środki pieniężne w kwocie 129.000,00 zł. Akt notarialny - przeniesienia własności nastąpi w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.08.2004 r. Mając na uwadze, iż wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nastąpi przed upływem 2 lat od dnia ich sprzedaży oraz fakt, że wcześniejsze otrzymanie przez sprzedającego działkę ceny umówionej z tytułu jej sprzedaży zostanie udokumentowane zawartą umową przedwstępną, a następnie potwierdzone definitywną umową sprzedaży w formie aktu notarialnego, uważamy że cel, termin oraz sposób wydatkowania kwot uzyskanych ze sprzedanych przez nas przedmiotowych nieruchomości , w całości wypełnia przesłanki do zwolnienia od podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 z późn. zm.) w związku z wniesionym w dniu 25.05.2004 r. zapytaniem dotyczącym wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Czy brak odliczeń w 2002 roku w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" spowodował utratę prawa do odliczeń w dalszych latach oraz czy można odliczyć zakup udziału w gruncie pod budynkiem z zakupionym lokalem i związane z tym opłaty?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i w piśmie uzupełniającym, w przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: W listopadzie 2001 roku małżonkowie zawarli z deweloperem przedwstępną umowę sprzedaży wybudowanego przez niego lokalu mieszkalnego, dokonując stosownej opłaty. Z tytułu poniesionych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego, w zeznaniu rocznym za 2001 rok dokonali ...

Generowanie strony w 3 ms