Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi deweloperskie

Czy można odliczyć od podatku, w ramach ulgi remontowej, wydatki poniesione w 2003 r. , jeżeli umowa przedwstępna z firmą developerską zawiera postanowienie o przekazaniu lokalu przed sporządzeniem aktu notarialnaego, a protokolarne przekazanie nastapi w 2004 r.?

W związku ze złożonym w dniu 06.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, który zostanie Państwu przekazany przez firmę developerską w 2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

Czy kwotę, wynikającą z wystawionej przez developera fakktury korygującej w związku z niewykonaniem pewnych elementów objetych umową o roboty budowlane, której faktycznie nie otrzymano należy ująć w zeznaniu za 2003r.

Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Żarach odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 03.02.2003r. wyjaśnia co następuje: W 2001r. zawarł Pan umowę w o roboty budowlane na wybudowanie segmentu mieszkalnego w budynku szeregowym z Firmą "C.” sp. z oo. w Ż. Za całość przedmiotu umowy zapłacono ...

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż. W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż Pytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku podatkowego 2004 i 2005. W części odnoszącej się do 2004 roku brzmią następująco: czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy należy grunt budowlany wycenić stosując cenę zakupu, czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi można wycenić , dla potrzeb spisu z natury, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego z państwowymi uprawnieniami, z zajęciem przez wnioskodawcę stanowiska, że: ad. a) grunt budowlany jest materiałem (surowcem) podstawowym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż w procesie budowlanym stanie się on główną substancją gotowego wyrobu jakim będzie budynek mieszkalny, ad. b) w oparciu o § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu, zatem grunt budowlany należy wycenić według cen zakupu, ad. c) § 19 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia i zastosowanie wyceny według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, zatem można, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenić grunt na kwotę niższą od ceny jego zakupu. Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005 pytania brzmią: czy grunt budowlany należy wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o cenę zakupu a rozpoczęty budynek potraktować jako produkcję budowlaną w toku i wycenić w oparciu o koszt wytworzenia, czy niedokończony budynek oraz grunt można wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, zm. Dz. U. Nr 224, poz. 2226): „Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, b ...

Czy w przypadku sprzedaży domu (mieszkania) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i pobrania 100 % zaliczki przed dniem 1 maja 2004 r. Spółka winna opodatkować przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu w oparciu o starą ustawę z 1993 r. o podatku VAT czy też w oparciu o ustawę z 2004 r. o podatku VAT, skoro w myśl ustawy z 1993 r. grunt nie stanowił towaru, a zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nie stanowiło świadczenia usług ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka, prowadząc działalność developerską w zakresie budowy domów i mieszkań na konkretne zamówienie klienta – zawarła z klientami umowy przed dniem 30 kwietnia 2004 r. Przed tym dniem klienci dokonali także pełnej zapłaty (przedpłaty w 100 %) za lokale mieszkalne wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu przynależnym do konkretnego miesz ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że developer Przedsiębiorstwo X prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, będący właścicielem nieruchomości przy ul. ... uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkaniowo – usługowo – handlowego. Budowę rozpoczęto w roku 1999 i prowadzono do września 2001r. Developer zawarł z 490 klientami umowy realizacyjne na wybudowanie lokali mieszkalnych, garaży, a także powierzchni z przeznaczeniem na usługi, handel i biura. Na podstawie zawartych umów pobierał zaliczki na poczet budowy. Wpłaty na poczet ceny nabycia lokalu dokonywane za pośrednictwem banków lub kasy fiskalnej przedsiębiorstwa, ewidencjonowano w rejestrach VAT i wystawiono faktury VAT z „0”, gdyż taką stawką było opodatkowane budownictwo mieszkaniowe. Klienci developera przy rozliczeniach rocznych na podstawie okazanych faktur korzystali z ulg podatkowych na cele budownictwa mieszkaniowego. Pani jest również klientem tego developera i z uwagi na dokonane wpłaty korzystała Pani z ulgi budowlanej w latach 1999 – 2000. Dokonała Pani odliczenia od podatku dochodowego stosownej ulgi od wpłaconej kwoty .....zł. co zostało wykazane w zeznaniu rocznym za lata 1999 – 2000. Postanowieniem z dnia .........r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość developera , a nieruchomość z rozpoczętą budową weszła w skład masy upadłości. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie budowy inwestycja została wstrzymana. Syndyk wypowiedział umowy realizacyjne, a wierzyciele zgłosili swoje roszczenia do listy wierzytelności. Pani również dokonała takiego zgłoszenia i uzyskała wpis na listę wierzytelności na kwotę .........zł. z tytułu wpłat na budowę mieszkania. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia ..........r. syndyk uzyskał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej i podjął budowę. Z uwagi jednak na duży upływ czasu od momentu ogłoszenia upadłości, a możliwością podjęcia przez syndyka budowy co pociągało za sobą niepewność co do dalszych losów budowy i związanych z nią wierzytelności, szereg osób było zmuszonych do podjęcia indywidualnych starań dla zapewnienia sobie mieszkania z innych źródeł. Powyższa sytuacja dotyczy również Pani przypadku. Wpłata dokonana przez Panią w latach 1999 – 2000 do developera przeznaczona była na mieszkanie dla Pani córki, która wówczas była osobą uczącą się i nie pracującą. Obecnie córka oczekuje na mieszkanie w innej spółdzielni mieszkaniowej (Pani będzie współwłaścicielem mieszkania) i ewentualny zwrot Pani wierzytelności przeznaczy Pani na spłatę części kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku. Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, otrzymany zwrot wpłaconych kwot powinien być udokumentowany deklaracja PIT-8C, a wierzyciel w przypadku otrzymanego w roku 2007/2008 zwrotu nie będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, gdyż od wykorzystania ulgi minie 5 lat, natomiast utrata ulgi nie nastąpi również wówczas, jeżeli otrzymany zwrot zostanie przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na inne mieszkanie. A ponadto zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat, a Pani korzystała z ulgi mieszkaniowej w latach 1999 – 2000.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 7.06.2005r. (data nadania 3.06.2005r., uzupełniony dnia 28.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej inte ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego i użytkowego wraz z ułamkową częścią udziału w gruncie w sytuacji gdy notarialne przeniesienie prawa własności lokalu wraz z gruntem nastąpi po 1 maja 2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy pobranie kaucji, traktowanej jako suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

1. Czy developer współczynnik sprzedaży może wyliczyć zgodnie ze wskazaniem art. 163 ustawy o podatku VAT ? 2. Czy w momencie sprzedaży grunt wraz z mieszkaniem będzie opodatkowany 7% stawką VAT ?

Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 28.06.2004 r. (złożone w tut. Urzędzie w dniu 29.06.2004 r.), wyjaśnia co następuje Podatnik wystąpił w nin. piśmie z dwoma zapytaniami. Zgodnie z przedstawionym w pierwszym zapytaniu stanem fakty ...

W jaki sposób należy zaksięgować zakup materiałów i usług budowlanych, nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2006r. (data wpływu 02.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od os ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatku na zakup nieruchomości jako towaru handlowego w firmie developerskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 14 ms