Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawicielstwa osób zagranicznych

Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście Nr PB2/ 423/1/03/MK z dnia 06.02.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w od ...

Czy przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii ma obowiązek opodatkować przychody z tytułu odsetek uzyskiwanych w Polsce?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 23 grudnia 2003 r. (doręczone do tut. Urzędu dnia 14.01.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego a następnie uzupełnione w dniu 12.02.2004 r. (data wpływu 16.02.2004 r.), w ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawicielstwa niemieckiej spółki.

Odpowiadając na pismo z dnia 11 sierpnia 2004 r. (data wpływu 11.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 15 września 2004 r., złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Czy dochody pracownika oddelegowanego przez firmę z siedzibą w Korei do pracy w firmie mającej przedstawicielstwo w Polsce podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski?

W odpowiedzi na zapytanie XXX LTD Przedstawicielstwo w Polsce z dnia 29.07.2004r. (data wpływu 31.08.2004r.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego działając zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktyc ...

1) Czy Spółka (zagraniczna osoba prawna) działajaca na terytorium Polski w formie przedstawicielstwa ma obowiązek składania w Polsce deklaracji CIT - 2 i zeznania CIT - 8 ? 2) Jaki jest sposób opodatkowania należności z tytułu odsetek pochodzących z lokat w bankach na terytorium Polski ? 3) Czy Spółka (zagraniczna osoba prawna) ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 30 listopada 2004 r.), uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki ...

Czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku "X"Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, z dnia 8 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowi ...

Czy prowadzona na terytorium Polski przez Spółkę i jej przedstawicielstwo działalność nie stanowi „zakładu” w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90), a w konsekwencji uzyskane z powyższego tytułu dochody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr.8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22 lutego 2005r. (wpływ do Urzędu 28.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że: prowadzona na terytorium Polski przez Spó ...

Czy sprzedaż samochodu przez przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej nie prowadzące działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy sprzedaż samochodu przez przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej nie prowadz ...

Przedstawicielstwo pyta jak należy traktować odsetki z rachunku bankowego i przychody ze sprzedaży majątku, koszty poniesione przez przedstawicielstwo na terenie Polski np.: wynagrodzenia, diety, ZUS? Czy należy składać deklarację CIT – 2 oraz bilans roczny i deklarację CIT – 8?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy wystąpi dochód, w przypadku gdy koszty funfcjonowania przedstawicielstwa sa wyższe niż przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, z dnia 25.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urz ...

Generowanie strony w 102 ms