Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządzanie nieruchomością

Opodatkowanie ponoszonych w ramach usługi zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, wydatków w postaci opłaty skarbowej oraz opłat pocztowych i sądowych.

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 21.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w sprawie opodatkowania ponoszonych w ramach zarządu lokalami mieszkalnymi wydatków w postaci opłaty skarbowej oraz opłat pocztowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z pr ...

Czy zaliczki wpłacane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są dla Wspólnoty Mieszkaniowej czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy opłaty pobierane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego występujących w imieniu gminy na podstawie umowy o zarządzanie, od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26.02.2004 r. uzupełniony pismami z dnia 01 i 02.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

- kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność gminy, którymi zarządza zakład budżetowy.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.01.2004 r. odnośnie tego, kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność Gminy O., którymi zarządza zakład budżetowy uprzejmie informuję: Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne ...

Opodatkowanie podatkiem VAT w 2003 r. usług administrowania budynkami mieszkalnymi na zlecenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2003 r. informuje, że administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi podlega zwolnieniu z podatku od towarów usług. Przedstawiony stan faktyczny: Spółka świadczy usługi administrowania budynkami ...


Czy nadwyżka przychodów, uzyskanych od właścicieli lokali na pokrycie kosztów dotyczących obsługi zarządzanych przez sp. z o.o nieruchomści, nad kosztami uzyskania tych przychodów, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystający ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej „ustawą podatkową”, dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców domów, wolne są od podatku w części przezna ...

Czy jest przychodem zarządcy nieruchomością czynsz najmu pobierany w imieniu właściciela administrowanej nieruchomości?

Zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z wniosku oraz z dołączonej do niego umowy o zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nr 1/2001 z 29.12.2000 r. Spółka osiąga przychody m.in. z tytułu zarządzania budynkami mieszkalnymi i użytkowymi w liczbie 17 obiektów, stanowiącymi własność Gminy. Zgodnie z § 5 tej umowy zarządca zobowiązany jest do wykonywania ściśle wymienionych w tej c ...

Czy pobieranie w ramach opłaty czynszowej zaliczek na : energię cieplną, zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, domofon i rozliczenie ich na najemców lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.32.11-00.00 "Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie"

W związku ze złożonym w dniu 15.03.2004r. L.dz. AN 480/2004r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z przesłaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24 lutego 2004r.znak: OK.-5672/KU-44/10-10 ...

Jak opodatkowane są podatkiem VAT usługi sprawowania zarządu nad nieruchomościami mieszkalnymi ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: SM/BD/496/2003 z dnia 28.05.2003 r. uzupełnionego pismem znak: SM/821/BD/03 z dnia 28.08.2003 r. (wpływ do urzędu 01.09.2003 r), dotyczące opodatkowania podatkiem VAT usług sprawowani ...


Generowanie strony w 5 ms