Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej


Czy po przekształceniu przedsiębiorstwa NIP pozostaje bez zmian?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Olkuszu 12.01.2004r.) dotyczące: obowiązku i sposobu obliczania ustawowych terminów do złożenia w urzędzie skarbowym przez podmiot skomercjalizowany : 1) zgłoszenia identyfikacyjnego ...

Zasady posługiwania się NIP

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. W związku z tym spółka jawna przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowied ...

Czy nowemu podmiotowi jakim jest powstała spółka pracownicza, która przejmie przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania zostanie nadany nowy numer NIP? Czy w przypadku konieczności wymiany kas fiskalnych, bedzie przysługiwała nowemu podmiotowi gospodarczemu ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych?

Naczelnik Urzędu skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 22.07.2004 r., związane ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących sukcesji numeru identyfikacji podatkowej – w związku z planowaną prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego X – ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 16.07.2004 r., nr US.IV-443/39/2004/VAT istnieje możliwość zmiany podatnika VAT w następujący sposób. Urząd Miasta, zarejestrowany podatnik VAT, dokona aktualizacji danych na Gminę Miasto w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R i jednocześnie złoży zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. Urząd Miasta dokona także zgłoszenia nowego podatnika – Urzędu Miasta i złoży nowy NIP-2 jako zgłoszenie identyfikacyjne. Tym samym stary numer NIP będzie służył do identyfikacji Gminy i rozliczeń z tytułu VAT. Pozwoli również na kontynuację rozliczeń podatku naliczonego i należnego. Nowy nr NIP będzie określał Urząd Miasta jako jednostkę organizacyjną obsługującą Gminę i będzie służył do rozliczeń z tytułu innych podatków, w tym PIT pracowników oraz składek ubezpieczeniowych. Naszym zdaniem takie działanie wyodrębni Gminę jako odrębny podmiot podatkowy i pozwoli na odliczanie podatku naliczonego w dotychczasowym zakresie.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.09.2004 r., nr FN.3010/117/04, które wpłynęło 27.09.2004 r. Termin do udzielenia informacji przedłużono postanowieniem z dnia 27.10.2004 r., nr US.IV-4461/331/2004/VAT, doręczonym 29.10.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – us ...


Czy osoba fizyczna wnosząca aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki jawnej ma obowiązek korygowania podatku naliczonego od środków obrotowych uprzednio odliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną spółki jawnej lub związanego ze sprzedażą opodatkowaną uprzednio dokonaną przez osobę fizyczną? Czy NIP osoby fizycznej, która do spółki jawnej wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa przejdzie na utworzoną spółkę jawną?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 27.10.2003 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z postanowieniami art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 9 ...

Czy w związku z przekształceniem głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Oddział przedsiębiorcy zagranicznego można do czasu wykreślenia Głównego Oddziału z KRS posługiwać się dotychczasowym numerem NIP.

W odpowiedzi na złożone w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapytanie podatnika xxx Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 14.09.2004 r., którego termin rozpatrzenia został przedłużony postanowieniem tutejszego organu z dnia 03.11.2004 r. zn.:US72/DNW/401-3177/04/SZD, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warsz ...

1. Czy spółka cywilna powstała na skutek likwidacji tzw. spółki małżeńskiej otrzyma nowy numer NIP, a pomimo tego będzie posiadała prawo do sukcesji rozliczenia ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego powstałego z okresu działania przedsiębiorstwa w tzw. spółce małżeńskiej? 2. Czy tego rodzaju przekształcenie jest tylko formalną zmianą i dopasowaniem do obowiązujących przepisów, ponieważ do chwili tych zmian przyjmowało się, że spółki małżeńskie są spółkami cywilnymi, w których wykorzystuje się NIP jednego z małżonków do prowadzenia działalności gospodarczej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie tzw. spółki małżeńskiej Działalność ta prowadzona jest w dwóch sklepach. Wobec wejścia w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r., przepisów art. 68 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) małżonkow ...

Interpretacja dotyczy sukcesji numeru identyfikacji podatkowej.

DECYZJA Na podstawie art. l4b § 5 pkt 1 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 - tekst jednolity/ oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników /Dz. U. z 2004r. nr 269, poz. 2681 z późn zm./ - po rozpatrzeniu zażalenia, wniesioneg ...

Generowanie strony w 15 ms