Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poniesienie wydatków w 2003 roku na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu stanowi kontynuację odliczeń w ramach "dużej" ulgi budowalnej, do której podatnik nabył prawo w 1992 roku.

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 3 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje: Z ulg mieszkaniowych będą mogli w 2003 roku skorzystać podatnicy, którzy ponieśli kolejne wydatki na kontynuację inwestycji na własne cele ...

Proszę o wyjaśnienie czy sprzedaż mieszkania na podstawie aktu notarialnego z 11.03.2004r. będzie opodatkowane 10% podatkiem dochodowym. Przydział na mieszkanie na warunkach własnościowych otrzymałem 25.11.1997r. a w 2002r. zostało dokonane przeniesienie własności i sporządzona księga wieczysta?

Jak wynika z przedłożonych przez Pana dokumentów w dniu 25.11.1997r. nabył Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2002r. zostało dokonane przeniesienie własności ww lokalu mieszkalnego i sporządzona księga wieczysta. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z póź. zm.) odpłatne zbycie, nieruchomości ...

W lutym 2004 r. nabyłem dom jednorodzinny korzystając z kredytu hipotecznego udzielonego mi przez bank. Jednocześnie jestem posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo to nabyłem 4,5 roku temu od spółdzielni. Czy zbywając teraz to prawo mogę uzyskane środki przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zakup domu i czy muszę odprowadzić podatek dochodowy z tytułu zbycia mieszkania?

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w lutym br nabył Pan dom jednorodzinny, na kupno którego został zaciągnięty kredyt hipoteczny.Posiada też Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zamierza Pan sprzedać przed upływem 5 lat kalendarzowych od daty nabycia tego prawa. Przychód uzyskany ze sprzedaży zamierza Pan przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągnięte ...

- w sprawie poniesienia wydatku w 2003 r. na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe a możliwość odliczenia w ramach kotynuacji tzw. "dużej ulgi budowlanej".

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21.01.2004 r. (nadane na UPT dnia 21.01.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Podatnicy, którzy w latach 1992-1994 ponosili wydatki z tytułu spłaty zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo oraz ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokali.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004r. (data wpływu 19.04.2004r.), będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1. opłaty za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego przez wykluczonego członka Spółdzielni,2. ustanawianie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z tzw. „odzysku” na rzecz kolejnego członka,3. rozliczenia podatku naliczonego VAT zarówno strukturą sprzedaży, jak i „wprost” w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Ad. 1 Jak wynika z treści pisma Spółdzielnia obciąża podmioty korzystające bezprawnie z lokali mieszkalnych odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Czynność otrzymywania odszkodowania nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług ponieważ nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od to ...

Czynności opodatkowane, zwolnione i nie podlegające opodatkowaniu w spółdzielni mieszkaniowej ?

Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w stosunku do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Ponadto w świetle art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c w okresie od dnia przys ...

Pytanie w kwestii opodatkowania po 1 maja 2004 r. podatkiem VAT czynności spółdzielni mieszkaniowej dotyczących wnoszonych wkładów mieszkaniowych oraz ustanowiania i przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r. znak DK/1702/2004 uprzejmie informuję: Ad.1 Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy przez dostawę ...


Zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji na temat podatku VAT przy wykupie mieszkania na odrębną własność: 1. Czy moja wpłata wartości mieszkania dokonana w dniu 2.04.2004 r., którą zobowiązana byłam dokonać do dnia 30.04.2004 r. będzie aktualna jako całkowity wykup mieszkania, czy też będzie obowiązywała mnie nowa obowiązująca po 1.05.2004 r. - aktualna w dniu notarialnego wykupu mieszkania - wyższa stawka podatku VAT? 2. Czy datą wykupu mieszkania będzie data wpłaty wycenionej kwoty czy też data podpisania notarialnego wykupu mieszkania?

Zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji na temat podatku VAT przy wykupie mieszkania na odrębną własność: - czy moja wpłata wartości mieszkania dokonana w dniu 2.04.2004 r., którą zobowiązana byłam dokonać do dnia 30.04.2004 r. będzie aktualna jako całkowity wykup mieszkania, czy też będzie obowiązywała mnie nowa obowiązująca po 1.05.2004 r. - aktualna w dniu notarialnego wykupu mies ...

Generowanie strony w 6 ms