Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, który to wynajem został dopisany do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności, może korzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym 19%, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do końca 2003 r. rozliczał dochody z tego tytułu jako dochody z najmu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu 30.01.2004 r.), uzupełnionym w dniu 25.02.2004 r., po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ...

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zlikwidował. Ostatnia deklaracja VAT – 7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Czy jeżeli podatnik podejmie działalność gospodarczą pod tym samym NIP-em w okresie krótszym niż 36 miesięcy, to będzie mógł kontynuować rozliczenie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności wymie ...

Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione w dniu 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i oddanej w najem, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępo ...

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie następującej kwestii: czy podatnik podatku od towarów i usług, który składał deklaracje VAT-7 do miesiąca maja 1997 r i rozpoczyna wynajem pomieszczeń od miesiąca sierpnia 2003 r. lub września 2003 r. może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika utrata przez niego prawa do zwolnienia miała miejsce więcej niż 3 lata temu, a zatem przysługuje mu, zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

Stan faktyczny: Podatnik prowadził działalność gospodarczą i składał do miesiąca maja 1997 r. deklaracje VAT-7. W okresie od czerwca 1997 r. do lipca 2003 r. podatnik nie wykonywał na własny rachunek żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podatnik zamierza rozpocząć wynajem pomieszczeń na cele użytkowe. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 14. ust.1. pkt 1 ustaw ...


Czy najem lokalu może być potraktowany jak działalność gospodarcza i opodatkowany podatkiem liniowym - 19%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2004 r. (wpływ do urzędu 06.04.2004 r.) uzupełnione w dniu 15.04.2004 r. w sprawie opodatkowania przychodów z wynajmu lokalu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów, działając na mocy art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137 poz.926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W najbliższym czasie zacznę wykonywać usługi reklamowe. Z chwilą wykonania tego typu usług stracę prawo do zryczałtowanego podatku dochodowego i będę zobligowany do zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Czy będę mógł wybrać sposób opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. podatkiem liniowym.

W związku z pismem z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie możliwości wyboru opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, w sytuacji rezygnacji z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z uwagi na wykonywanie usług reklamowych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna uprzejmie informuje. Stosownie do przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym ...

W ramach działalności gospodarczej firma podpisała umowę z Prezesem G...C. polegającą na składowaniu w swoim składzie celnym towarów zleceniodawcy, importowanych i kierowanych przez niego do w/w składu. W którym momencie powstaje przychód z tytułu usług składowania w ramach działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. informuje: Uregulowania dotyczące umowy składu określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a ...

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można podjąć wykonywanie czynności pozostających w zakresie tej dzialalności nie dokonując formalnie zgłoszenia wznowienia dzialalności?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika w sprawie możliwości wykonywania działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia tut. organ informuje, że ustawodawstwo podatkowe w zasadzie nie zna pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej lub wznowienia tejże działalności (nie dotyczy opodatkowania kartą podatkową). Również ustawa z 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 117 ...

Generowanie strony w 30 ms