Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, który to wynajem został dopisany do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności, może korzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym 19%, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do końca 2003 r. rozliczał dochody z tego tytułu jako dochody z najmu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu 30.01.2004 r.), uzupełnionym w dniu 25.02.2004 r., po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ...

Czy spełniam warunki do opodatkowania: zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu przychodów z działalności gospodarczej (usługi budowlane) oraz na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z najmu lokalu mieszkalnego (najem na działalność handlową).

W art. 10 ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ustawodawca wprowadził wyraźne rozróżnienie źródeł przychodów, jakimi są: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9a ust. 1 ww. ustawy dochody osiągnięte przez podatników ze źródła o którym mowa w art. 10 ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W najbliższym czasie zacznę wykonywać usługi reklamowe. Z chwilą wykonania tego typu usług stracę prawo do zryczałtowanego podatku dochodowego i będę zobligowany do zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Czy będę mógł wybrać sposób opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. podatkiem liniowym.

W związku z pismem z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie możliwości wyboru opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, w sytuacji rezygnacji z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z uwagi na wykonywanie usług reklamowych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna uprzejmie informuje. Stosownie do przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym ...

Czy podatnik, który do kwietnia 2004r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po zlikwidowaniu tej działalności i rozpoczęciu nowej działalności w tym samym roku podatkowym - w tym samym zakresie jedynie rozszerzonej o handel - może być opodatkowany w formie zasad ogólnych ?

W myśl przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz. U. Nr 144, poz 930 z późn. zm. / nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym : - całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności, - zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 cytowa ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2003 roku podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Podatnik, który osiąga przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym do wyboru tej formy winien zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Czy mogę jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową zarejestrowaną na zryczałtowanym podatku dochodowym, a inną w spółce na podatku liniowym?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Jestem właścicielem działek rolnych w obrębie miasta. Zamierzam prowadzić na tym terenie gospodarstwo agroturystyczne, z którego dochody nie są zwolnione z opodatkowania. W związku z tym, jakie ewidencje muszę prowadzić w celu rozliczenia podatku dochodowego?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przestawion ...

Pytanie podatnika dotyczy wyjaśnienia skutków podatkowych w podatku od towarów i usług prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku w formie elektronicznej.

Z treści wniosku wynika, że Spółka zamierza prowadzić ewidencje sprzedaży i zakupów (rejestry VAT) oraz je archiwizować w formie elektronicznej. Zdaniem Spółki skoro przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji VAT to istotne jest wyłącznie to, aby zawierała ona wszystkie elementy, które wymienione zostały w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marc ...

Zasadność ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów podatkowych po utracie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku podatkowego, tj. od dnia 30 września 2005r., dotyczących usług podwykonawców udokumentowanych fakturami z datą miesiąca września, otrzymane i opłacone w październiku 2005r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. w miejscowości A. z dnia 25.11.2005r. (data wpływu 28.11.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Podatnik zapytuje, czy dozwolone jest wystawianie odbiorcom faktur VAT, na których Numer Identyfikacji Podatkowej jest wpisywany bez znaków rozdzielających czyli myślników

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej NIP w indywidua ...

Generowanie strony w 12 ms