Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgi rachunkowe

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

W miesiącu styczniu 2004r. firma otrzymała od dostawcy faktury korygujące do faktur na zakup towarów handlowych. Faktury korygujące zostały wystawione w kolejnych dniach stycznia roku 2004. Korekta dotyczy faktur wystawionych w roku 2003. Czy w myśl aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowe będzie zakwalifikowanie faktur korygujących wystawionych w styczniu 2004 roku, dotyczących faktur wystawionych w roku 2003, w księgach rachunkowych roku 2004 i ujęcie tychże faktur przy obliczeniu dochodu za styczeń 2004 roku ?

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 5 w/w ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku poda ...

Dotyczy przychodów i kosztów uzyskania przychodów Stowarzyszenia, będącego inwestorem obiektu usługowo-handlowego.

Z pisma Jednostki wynika, że Stowarzyszenie (zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - posiadające osobowość prawną), zostało powołane w celu budowy i późniejszej obsługi obiektu handlowego. Stowarzyszenie jako inwestor uzyskało decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, a także pozwolenie na budowę tymczasowego zespołu usługowo - handlowego. Realizacja inw ...

Czy podatnik może prowadzić księgi handlowe, jeśli przychody firmy nie przekraczają w roku poprzednim wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) kwoty 800.000,00 EURO?

Zagadnienie to reguluje art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z jego brzmieniem osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w ro ...

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe i sprzedający produkty rolne jest wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r. złożone w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Przechowywanie rejestrów w postaci elektronicznego zapisu na komputerowym nośniku danych w postaci płyty CD, zamiast na papierze.

Odpowiadając na zapytanie Podatnika z dnia 26 marca 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Podatnik przedstawił w zapytaniu, iż prowadzi rachunkowość komp ...

- czy na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zarachować ten podatek w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. czy tylko część dotyczącą 2003 r.

Pismem z dnia 09.01.2004 r. Pan Adam N., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1994 r. W roku 1995 zakupiono grunt z konstrukcją hali. Aby zacząć prowadzić działalność Podatnik musiał najpierw zainwestować. Budowa trwa do dnia dzisiejszego (nie jest jeszcze zakończona, a obiekt nie jest je ...

Dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 12 stycznia 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 stycznia 2004 r.) dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustaw ...

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowych CIT-2 i CIT-8 przez spółki, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego? Spółki te zostały połączone poprzez zawiązanie nowego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze Nr PDP/423/62/03 z dnia 15.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 w/w ustawy st ...

Czy dopłata podatku od nieruchomości za lata 1999-2002 będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów roku 2004? Decyzja o dopłacie podatku otrzymałem w 2004 r. Firma moja prowadzi księgi rachunkowe.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 10.05.2004 r. zapytaniem dotyczącym kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 dopłaty podatku od nieruchomości za lata 1999-2002, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z ...

Generowanie strony w 84 ms