Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrącalność kosztów

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego przeniesienia.

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzysk ...

Czy koszty, których rodzaj i kwota (wyrażona w walucie polskiej bądź walucie obcej) jest Spółce dokładnie znana w momencie ich księgowania na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (koszty najmu) stanowią koszt podatkowy roku, przychodów którego dotyczą, czy też roku, w którym zostały one faktycznie poniesione?";

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) "koszty uzyskania przychodów są potrącalne ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 7.10.03 r. (znak: US. I-415/6/50/2003), ponieważ jest ona nieprawidłowa. W przepisach art. 23a – 23k ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na badania związane z wprowadzeniem na rynek nowego leku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy Spółka miała prawo uznać koszty badań jako koszty podatkowe w miesiącu otrzymania faktury od podmiotów, które wyżej wymienione badania przeprowadziły?

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 27.11.2003 r. złożone przez Spółkę Sp.z o.o.(uzupełnione w dniach 23 i 28 stycznia 2004 r.) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na badania kliniczne leku o nazwie "xyz", na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego U ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego można zaliczyć wydatki dotyczące opłat za wynajem danego roku podatkowego, gdy wysokość czynszu wynika z umowy najmu, lecz faktury dokumentujące wydatek wystawione zostaną w następnym okresie sprawozdawczym (podmiot prowadzi księgi rachunkowe) ?

Spółka jawna dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 24 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.)-spółki jawne osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...) księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie ...

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego?

Decydujące znaczenie dla ustalenia momentu odniesienia w koszty uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków ma interpretacja przepisów art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatkowej, są koszty poniesione w cel ...

czy prawidłowe jest ewidencjonowanie dla celów podatkowych faktury zakupu energii elektrycznej jako koszt własny sprzedaży w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony na fakturze?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 20.02.2004r. złożone w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: - w świetle przepisu art. 12 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), obow ...

Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. Pan A.B., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach. Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu uż ...

Generowanie strony w 35 ms