Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunkowość

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Czy można uznać zakup systemu alarmowego za zakup środka trwałego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy zakupione urządzenie zostanie na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawione ? Umowa dzierżawy będzie nakładała na dzierżawcę obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego, tj. wynagrodzenia za obsługę systemu i nadzór nad nim jak również opłatę za wykup systemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.03.2004 r.) informuje, że: stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, ...

Jednostka zwraca się o wyjasnienie sposobu ujmowania kosztów uzyskania przychodu dotychczas nieujawnionych oraz wykazywanych nieprawidłowo.

Pismem z dnia 19 marca 2004 r. (bez numeru) Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości. Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: W wyniku czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych wykryte zostały nieprawidłowości związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w latach od 2000 do 2003 ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości - w tym przypadku datą zamknięcia ksiąg jest dzień poprzedzający dzień podjęcia 2-giej uchwały Walnego Zgromadzen ...

Czy Spółka ma prawo traktować transakcje zakupu towarów udokumentowane fakturą bez podpisu wystawcy jako prawidłowo udokumentowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w pismie Spółki: Pytanie Spółki: czy Spółka ma prawo traktować transakcje zakupu towarów udokumentowane fakturą bez podpisu wystawcy jako prawidłowo ud ...

Czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku jej założenia i w latach następnych, jeżeli jej przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w roku rozpoczęcia jej funkcjonowania i w latach następnych nie osiągnie równowartości w walucie polskiej 800.000 euro.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 8 lipca 2004 r. w zakresie udzielenia informacji czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku ...

Czy opodatkowanie przedmiotowych usług winno nastąpić w krajach, w których posiadają one siedzibę? Czy fakt ich rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce może spowodować powstanie dla tych podmiotów miejsca stałego prowadzenia działalności, co miałoby wpływ na inny sposób opodatkowania usług Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami), art. 27 ust.3 pkt 1, art.27 ust.4 pkt 3, ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2005r (wpłynęło 10.01.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Czy spółka (zagraniczna osoba prawna) będąc oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy z siedzibą w Niemczech jest obowiązana do składania bilansu w Polsce ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 21 lipca 2004 r.), uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki (zagranicz ...

Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego, udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po dniu wymagalności złożenia zeznania podatkowego CIT-8, a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, którego dotyczą czy roku następnego (otrzymania dowodu kosztowego)?

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.03.2005 r. (data wpływu 04.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

Czy czynności wykonywane w ramach świadczenia usług w zakresie rachunkowości, sklasyfikowane wg PKWiU nr 74.12.14, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Pani X, z dnia 04.05.2005r. (data wpływu do tut. urzędu – 05.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 4 ms