Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek obrotowy

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w przypadku Spółki mamy do czynienia ze stratą w towarach handlowych związaną z ich fizyczną likwidacją w związku z brakiem możliwości sprzedaży. Zakup tych towarów handlowych tj. wydatki związane z ich nabyciem, został zrealizowany pierwotnie w celu uzyskania przychodu spółki tj. w celu ich sprzedaży. Likwidacja tych towarów handlowych, z ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 30.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszcz ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów, strat wynikających z kradzieży środków obrotowych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w dniu 9 kwietnia 2004 roku, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów, strat wynikających z kradz ...

Czy faktura obciążająca podatnika, będącego przewoźnikiem, za powstałe straty w towarze będzie stanowić koszty uzyskania przychodów jego działalności gospodarczej?

Wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku stratę poniesioną w środkach obrotowych w ramach prowadzonej działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach w pełnej wysokości. Artykuł 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) zawiera ogólną definicję kosztów uzyskania przy ...

Czy kwota podatku naliczonego zawarta w towarze, który uległ kradzieży, a nie był objęty ubezpieczeniem podlega korekcie i pomniejszeniu ogólnej kwocie podatku naliczonego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu – sklep, z którego skradzione zostały towary handlowe. Pr ...

Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna sprzedaży samochodów używanych. Część samochodów, nabytych w celu ich dalszej odsprzedaży, przed sprzedażą jest zarejestrowana w Wydziale Komunikacji na firmę. Czy w związku z ich zarejestrowaniem na firmę samochody te stają się środkim trwałym czy też pozostają nadal towarem handlowym?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2004r, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest m. in. kupno – sprzedaż samochodów używanych. Samochody te pochodzą z zagranicy i są sprzedawane zarówno bez zarejestrowania w Wydziale Ko ...

Do magazynów Spółki było włamanie i skradziono kilka sztuk towarów handlowych. Policja umorzyła sprawę z powodu niewykrycia sprawcy. Towary nie były ubezpieczone, w związku z czym nie otrzymano żadnego odszkodowania. Czy w związku z powyższym można wartość skradzionych towarów potraktować jako straty nadzwyczajne i uznać za koszt uzyskania przychodów?

Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że do magazynów Spółki było włamanie i skradziono kilka sztuk towarów handlowych. Policja umorzyła sprawę z powodu niewykrycia sprawcy. Towary nie były ubezpieczone, w związku z czym nie otrzymano żadnego odszkodowania. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują tym, że wartość ...

Podatnik (Spółka z o.o.) prowadzi hurtownię artykułów konsumpcyjnych. Obecnie, zamierza zaangażować się w nowe przedsięwzięcie gospodarcze. Podatnik w tym celu wniesie do już istniejącej spółki akcyjnej w formie aportu swoje (tj. Spółki z o.o.) przedsiębiorstwo w całości lub zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa. W skład aportu mają wejść również towary i zapasy (środki obrotowe), co do których podatek naliczony przy nabyciu został odliczony od podatku należnego. W zamian za wniesienie aportu, udziałowcy Spółki-Podatnika uzyskają akcje spółki, do której wniosą jako aport przedsiębiorstwo Podatnika. W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Podatnik pyta: 1. jak, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, należy rozumieć pojęcie przedsiębiorstwa, w szczególności, czy jest to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.); 2. jak, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, należy rozumieć pojęcie zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, w szczególności, czy jego definicja pokrywa się z definicją przewidzianą w art. 551 Kodeksu cywilnego; 3. czy zorganizowana część przedsiębiorstwa mogąca stanowić samodzielne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ale nie sporządzająca samodzielnie bilansu będzie przedsiębiorstwem lub zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; 4. czy w zakres definicji przedsiębiorstwa przyjętej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług wchodzą zapasy, towary, produkty, półprodukty, surowce przeznaczone do dalszego przetwarzania, stany magazynowe, jak i już gotowe do zbycia produkty i tym podobne środki trwałe i obrotowe, które nie zostaną u nabywcy aportu (spółki akcyjnej) w jakikolwiek sposób wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; 5. czy w zakres definicji przedsiębiorstwa przyjętej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług wchodzą zapasy, towary, produkty, półprodukty, surowce przeznaczone do dalszego przetwarzania, stany magazynowe, jak i już gotowe do zbycia produkty i tym podobne środki trwałe i obrotowe, które zostaną u nabywcy aportu (spółki akcyjnej) wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; 6. czy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zakładu (oddziału) lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans w formie aportu do spółki akcyjnej mieści się w pojęciu „zbycia”; 7. czy z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług istotna jest forma prawna wnoszonych w formie aportu do spółki akcyjnej przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 8. czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług warunkiem koniecznym definicji przedsiębiorstwa, zakładu (oddziału) jest posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, REGONu, numeru KRS, rachunku bankowego, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, itp.; 9. czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bez względu na jego status prawny, łącznie z zapasami i towarami wcześniej podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w formie aportu do spółki akcyjnej powoduje powstanie obowiązku korekty podatku tylko przez spółkę akcyjną (nabywcę aportu); czy powstanie obowiązku podatkowego jest uzależnione od dalszego przeznaczenia towarów; 10. w wyniku zaistnienia, jakich wyjątkowych okoliczności zbywca przedsiębiorstwa, zakładu (oddziału) zobowiązany jest z tego tytułu do zapłaty podatku od towarów i usług; 11. w jakim zakresie, na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług aktualne są tezy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego: wyroku z dnia 18.09.2002r. I SA/Wr 2713/00 oraz wyroku z dnia 05.07.2001r. I SA kr 558/99, w szczególności: – czy nabywca wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej zobligowany jest do dokonania korekty podatku naliczonego, o który obniżył podatek należny z tytułu nabycia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa towarów, które nie zostały u niego w jakikolwiek sposób wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; – czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT-u od zakupionego środka, jedynie, gdy transakcja służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; czy wniesienie tego środka w formie aportu do innej spółki nie stanowi takiego celu i dlatego odliczenie nie jest możliwe.

Na wstępie trzeba zastrzec, iż poniższe rozważania prowadzone są w nawiązaniu do treści art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, które na gruncie podatku od towarów i usług regulują skutki podatkowe transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ...

"Czy wartość skradzionej gotówki powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?"

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja towarów (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, informuje: pismem z dnia 25.11.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W trakcie przenoszenia utargu ze sklepu ...

Generowanie strony w 23 ms