Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyposażenie

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów z poszczególnego źródła.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 16.11.2003 r. (data złożenia w US - 18.11.2003 r.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż przez spółkę cywilną składników majątku w postaci krzeseł, stolików, stołu do pingponga, które zaliczone zostały bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i przy ich zakupie spółka skorzystała z przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 1 ww. ustawy towary to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedm ...

Czy zgodnym z przepisami prawa będzie zaliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie samochodów osobowych przeznaczonych do „jazdy testowej” o przewidywanym okresie eksploatowania krótszym niż rok?

Z powołanych na wstępie pism wynika, że spółka prowadzi między innymi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej samochodów osobowych. W ramach tej działalności jednostka zamierza nabywać pojazdy, które przeznaczy do tzw. „jazdy testowej”, które będą, cyt. za podatnikiem, „eksploatowane przez klientów i pracowników w celu sprawdzenia cech pojazdów, przydatności do nabycia, właściw ...

W odniesieniu do kolejno przedstawionych sytuacji Spółka zapytuje: Ad.1)- czy ma zastosowanie stawka VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.- zdaniem Spółki w razie udokumentowania sprzedaży części i wyposażenia dla statków wskazanych w rozporządzeniu, sprzedaż ta, zarówno przez producenta na rzecz Spółki jak i przez Spółkę na rzecz stoczni, będzie objęta przepisem §61 pkt 8 rozporządzenia Ad.2)- czy ma zastosowanie stawka VAT 0%: dla producentów w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia, a dla Spółki w oparciu o §65 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia; Spółka zapytuje również o zastosowanie w powyższej sytuacji przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT- zdaniem Spółki producenci części i wyposażenia, jak i ona sama, mają prawo do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o wskazane przepisy Ad. 3)- czy z tytułu świadczenia w/w usług, w tym usług montażu, przez wykonawców poszczególnych elementów statku ma zastosowanie stawka VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 w/w rozporządzenia- zdaniem Spółki świadczący usługi, a także dostawcy urządzeń, mają prawo do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 w/w rozporządzenia, natomiast Spółka ma prawo do zastosowania tej stawki jako eksporter w momencie wysyłki elementów za granicę na podstawie SAD wystawionego na Spółkę

Stan faktyczny 1. Producenci części i wyposażenia dokonują na rzecz Spółki nie będącej armatorem morskim ich sprzedaży - na budowane, remontowane czy poddane przebudowie statki wymienione w §61 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Następnie Spółka sprzedaje te części i wyposażenie na rzecz stoczni. 2. Producenci części i wyposażenia dokonują na rzecz Spółki ich sprzedaży ...

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na podstawie §61 pkt 9 w zw. z pkt 6 lit. „g” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika Urząd Celny podczas odprawy celnej powinien na podstawie ww. przepisu zastosować stawkę VAT 0% ponieważ: - Podatnik jest armatorem morskim, - przedmiotem importu są części i wyposażenie, - części i wyposażenie przeznaczone są dla morskiego statku badawczego (PKWiU 35.11.33-93.4).

Stan faktyczny Zgodnie z kontraktem zawartym z kontrahentem zagranicznym Podatnik będący armatorem morskim zaimportuje osprzęt elektryczny do morskiego statku badawczego o symbolu PKWiU 35.11.33-93.4 Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z przepisem §61 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyposażenie pokoju socjalnego w czajniki do gotowania wody, ekspres do kawy, dystrybutor wody pitnej, kuchenkę elektryczną i lodówkę oraz wydatki na artykuły spożywcze: tj. kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę pitną, z których decyzją właścicieli firmy mogą korzystać pracownicy w miejscu pracy?

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie wydatki, jeżeli wykaże ich bezpośre ...

Wynajmuję moje mieszkanie na podstawie umowy najmu, dochód rozliczam na zasadach ogólnych. Zmuszony jestem wyposażyć wynajmowany lokal w wersalkę. Czy mogę wydatek poniesiony na zakup wersalki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29 marca 2004r., Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (w momencie ich poniesienia ) na nabycie pierwszego wyposażenia do nowych placówek handlowych, (nakłady w obcych środkach trwałych o wartości jednostkowej niższej niż 3.500,00 zł).

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) informuję, że podzielam stanowisko Spółki dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie pierwszego wyposażenia do nowyc ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodotkować kompleksową dostwę i montaż wyposażenia technologicznego i kuchni dla budowanego obiektu służby zdrowia, tj. Szpitala Chirurgii Plastycznej

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w związku z poz. 86 pkt 8 załącznika nr 5 do powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % podlega w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. bez względu na symbol PKWiU budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opi ...

Generowanie strony w 9 ms