Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: część składowa

Czy w przypadku fizycznej likwidacji nie w pełni umorzonej części odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ma zastosowanie art. 16 g ust. 16 ustawy z dn. 15.02.1992 r. w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r.

Częściowa likwidacja odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (będącego jednym środkiem trwałym) na skutek złego stanu technicznego, która nie powoduje zachwiania pracy układu technologicznego dystrybucji wody stanowi o dalszym wykorzystywaniu przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tego środka trwałego. W przypadku trwałego odłączenia od danego środka trwa ...

Skorygowanie wartości początkowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku likwidacji w pełni umorzonej jego części.

W sytuacji likwidacji części odcinka sieci bez względu na to czy nastąpiło jego częściowe, czy całkowite umorzenie, ma zastosowanie art. 16 g pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym przepisem w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o r ...

Czy wydatek poniesiony na zakup form wtryskowych stanowi koszt uzyskania przychodu, czy też zwiększa wartość początkową wtryskarki?

Zdodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: maszyny, urządzenia i środki transportu – o przewidywanym ...

Od jak ustalonego przedmiotu opodatkowania powinna Pani zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Panią w zapytaniu z dnia 20 stycznia 2004r. odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego ...

czy poniesiony wydatek w kwocie 5000.- zł /netto/ na wymianę kontenera izotermicznego na samochodzie ciężarowym stanowi koszt uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia, tj. w miesiącu czerwcu 2004r ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz dołączonej faktury wynika, iż w dniu 13 czerwca 2004r. Spółka jawna „...”, /w której jest Pani wspólnikiem/ zakupiła za 5.000zł /kwota netto/ kontener izotermiczny /uszkodzony/, który wymieniła w miejsce kontenera zużytego, na samochodzie ciężarowym nr rej. BIA 28FL. Samochód jest własnością spółki jawnej „...” , wpisany do ewidencji środków trwałych. Wymia ...


Czy uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości w tym gruntów w wieczystym użytkowaniu wraz z ogrodzeniem oraz stojącą na tych gruntach wiatą stalową, będących środkami trwałymi winien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14.07.2004 r. (wpływ w dniu 23.07.2004 r.), dotyczące skutków w zakresie podatku dochodowego od osób fizyczny ...

Czy można odliczać podatek VAT od zakupu części składowych do samochodów, które w obecnym stanie prawnym nie są samochodami ciężarowymi?

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów części składowych służących naprawie samochodów osobowych lub innych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, jak również usług ziązanych z tymi samochodami, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zakup części zamiennych w aspekcie odlicznia podatku naliczonego wymieniony jest w § 13 rozporządzenia Ministra Fi ...

Dotyczy opodatkowania przez Urząd Miasta Bydgoszczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą dotychczasowemu dzierżawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2004r. Nr ZP-I/443-83/04 w części dotyczącej opodatkowania przez Urząd Miasta Bydgoszczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej w ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy realizując dostawę kadłuba statku rybackiego dla firmy polskiej może zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.Zdaniem Podatnika dokonywana przez niego dostawa podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

Stan faktyczny: Podatnik zawarł umowę o współpracy z inną firmą polską, na podstawie której jest obowiązany do realizacji kontraktów na produkcję urządzeń i konstrukcji pozyskanych przez tą firmę. Obecnie zamierza wykonać zamówienie firmy i dokonać dostawy kadłubów do statków rybackich dla odbiorcy francuskiego. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca ...

Generowanie strony w 11 ms