Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: likwidacja

Czy w przypadku fizycznej likwidacji nie w pełni umorzonej części odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ma zastosowanie art. 16 g ust. 16 ustawy z dn. 15.02.1992 r. w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r.

Częściowa likwidacja odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (będącego jednym środkiem trwałym) na skutek złego stanu technicznego, która nie powoduje zachwiania pracy układu technologicznego dystrybucji wody stanowi o dalszym wykorzystywaniu przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tego środka trwałego. W przypadku trwałego odłączenia od danego środka trwa ...

- dotyczy działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: jak wynika z treści pisma prowadzi Pan działalność gosp ...

Czy kwota stanowiąca niezamortyzowaną wartość środka trwałego, zlikwidowanego z przyczyn omówionych w zapytaniu, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.?.

Działając na podstawie art. 14b. § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pismem Nr PD-005U-21/EJ/04 z dnia 14.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 06.02.2004 r.) zmienił odpowiedź Nr US40/DP/423/EN/309/2003 z dnia 02.12.2003 ...


Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w przypadku Spółki mamy do czynienia ze stratą w towarach handlowych związaną z ich fizyczną likwidacją w związku z brakiem możliwości sprzedaży. Zakup tych towarów handlowych tj. wydatki związane z ich nabyciem, został zrealizowany pierwotnie w celu uzyskania przychodu spółki tj. w celu ich sprzedaży. Likwidacja tych towarów handlowych, z ...

Czy od wypłaconych akcjonariuszom środków pieniężnych uzyskanych z podziału majątku likwidowanej spółki należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym są między innymi kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych między innymi dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ...

Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji rocznej PIT-11 pracownikom przyjętym przez Jednostkę Wojskową zgodnie z art. 23 par. 1 ustawy kodeksu pracy?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 18.12.2003 r. wyjaśnia co następuje. W sytuacji przejęcia przez Jednostkę Wojskową nr 1933 w Łodzi zlikwidowanej Jednostki Wojskowej nr 3280 w Krakowie, wraz z zat ...

Skorygowanie wartości początkowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku likwidacji w pełni umorzonej jego części.

W sytuacji likwidacji części odcinka sieci bez względu na to czy nastąpiło jego częściowe, czy całkowite umorzenie, ma zastosowanie art. 16 g pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym przepisem w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o r ...

Czy kwota umorzonej przez Urząd Miasta należności (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie), ciążącej na podmiocie w likwidacji - sprzedajacym prawa własności do nieruchomosci i uzytkowania wieczystego gruntów, stanowi przychód spółki nabywającej te prawa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w związku z pismem Spółki z dnia 16 września 2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2003 r., wraz z załączonym aktem notarialnym, dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie umorzonych zobowiązań przez Urząd Miasta ...

Generowanie strony w 5 ms