Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Agencja Rynku Rolnego

Czy spłacanie w rocznych ratach należności za działkę budowlaną, zakupioną na własność od Agencji Rolnej Skarbu Państwa stanowi podstawę do rocznych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości spłaconej w danym roku raty?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, ...

Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego otrzymywane przez Spółkę do każdej sprzedanej tony pszenicy na podstawie rachunku wystawionego na Agencję zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem ...


Czy dopłaty wniesione przez jedynego wspólnika Agencję Rynku Rolnego objęte są zwolnieniem przedmiotowym, stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z treścią złożonego zapytania, podatnik jest jednostką, której jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie. Uchwałą nr 2 z dnia 5 sierpnia 2002r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązało wspólnika tj. Agencję Rynku Rolnego do dokonania dopłat na rzecz Spółki przeznaczonych na pokrycie ponoszonych przez spółkę kosztów związanych z org ...

Dopłaty do mleka w proszku zakupionego od innych producentów a sprzedawanego na eksport i objętego dopłatami do eksportu - przychody i koszty.

Zagadnienie dopłat otrzymywanych od agencji rządowych uregulowane zostało w art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14b wolne od podatku są „ kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”. Agencja Rynku R ...

Spółka z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego dokonywała w 2003 r. eksportu mięsa wieprzowego. Następnie, po uprzednim wystawieniu rachunku obciążającego ARR i przedłożeniu Prezesowi Agencji wszelkich wymaganych dokumentów, Spółka w 2004 r. otrzymała dopłatę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego (Dz. U. Nr 17, poz. 161). Pytanie podatnika 1. Czy dopłaty, o których mowa wyżej, są kwotami korzystającymi ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwolnione od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach ? 2. Czy w przypadku objęcia tychże dopłat zwolnieniem przedmiotowym: a) uzyskanie dopłaty skutkuje powstaniem przychodu zwolnionego w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR ( jest to istotne w związku z obowiązkiem wykazania przychodów zwolnionych w deklaracji CIT-2 ), czy też dopiero w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki? b) należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów roku, w którym uzyskano dopłatę zwolnioną z podatku dochodowego, proporcjonalną część wydatków na nabycie tychże towarów, odpowiadającą uzyskanym dopłatom ( tj. wyłączyć z kosztów zyskania przychodów wartość równą 5 PLN x ( 2 PLN / 6 PLN ))? 3. Czy w przypadku nie objęcia tychże dopłat zwolnieniem przedmiotowym uzyskanie dopłaty skutkuje powstaniem przychodu w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR, czy też dopiero w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki, czy też otrzymana w roku 2004 kwota dopłaty jest przychodem roku 2003, jako przychód należny roku 2003 ? 4. Czy w przypadku, gdy przychód podatkowy z tytułu dopłat do wywozu powstaje w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR ( 2004 r.) lub też w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki ( 2004 r.), należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 2003 roku ( poprzez korektę zeznania rocznego ), proporcjonalną część wydatków na nabycie tychże towarów ( zaliczonych w całości do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 ), odpowiadającą uzyskanym dopłatom ( tj.wyłączyć z kosztów zyskania przychodów wartość określaną przez relację: 5 PLN x ( 2 PLN / 6 PLN )) i zaliczyć tę wartość do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 w oparciu o art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.

Art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną Spółce przez Agencję ...

Czy ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystają dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego?

Odpowiadając na wniesione zapytanie w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do art. 17 ust. 1 dodano pkt. 14 ...

Czy otrzymane refundacje z Agencji Rynku Rolnego są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym

W dniu 21.03.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatni ...

Czy otrzymane refundacje wywozowe z Agencji Rynku Rolnego w związku z eksportem jabłek poza Unię Europejską podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowiskopodatnika, przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

"czy należy dokonywać korekt deklaracji miesięcznych PIT5L z okresu wysyłki towaru po przyznanych dotacjach czy też należy pomniejszać koszty w miesiącu w którym faktycznie ARR przyznała refundacje i jednorazowo bez konieczności korekt rozliczyć się z budżetem?" ."

Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w ...

Generowanie strony w 4 ms