Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oferta

Czy wydatki poniesione na wydanie katalogów – informatorów stanowią w całości koszt uzyskania przychodów, czy tylko w granicach limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wpł. 16.10.2003 r.), znak: ESSA/4993/2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek ud ...

Czy w związku ze złożoną ofertą handlową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezpłatne wydanie towaru (próbki) hucie celem przprowadzenia przez nią prób stwierdzajacych przydatność produktu dla jej potrzeb?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy, stąd bezpłatne wydanie towaru przez Podatnika, w związku ze złożoną ofertą, która miała na celu pozyskanie nowego kontrahenta, a tym samym ...

Jak należy rozumieć wyrażenie "ogłoszenie handlowe", wymienione w poz. 49 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Czy ogłoszenie typu "sprzedam suknię ślubną" jest ogłoszeniem handlowym w rozumieniu powołanej ustawy?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 powołanej ustawy o PTU, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W tymże załączniku, pod poz. 49 ustawodawca wymienił gazety, magazyny, czasopisma - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem wydawnictw, w ...

Czy nieodpłatne przekazanie gazetek handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 04 października 2004 r. zwróciła się z pisme ...

Czy wydatki na zakup płyt CD, opakowań, taśm pakowych z logo Firmy można zaliczyć do kosztów bieżących, nie podlegających limitowi reklamy i reprezentacji?

Spółka podnosi, iż zamierza nagrywać swój „katalog techniczny” na płyty CD dla klientów (obecnych i nowych). Katalog ten pozwoli na zapoznanie się z asortymentem Firmy wraz z danymi technicznymi, normami niezbędnymi do sklasyfikowania przez klienta towaru, który chce kupić. Jednostka nadmienia jednocześnie, iż katalog zostanie przekazany nieodpłatnie klientom podczas targów oraz „zostanie wykorzys ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy składając ofertę dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych na towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy ma prawo zastosowania stawki podatku Vat w wysokości 0%. Pytający uważa, iż składając ofertę ma prawo wskazać, iż w/w towar podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik dokonuje dostawy sprzętu komputerowego. Obecnie zamierza złożyć ofertę dostawy sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług dla placówek oświatowych. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć poniesione w 2004r. wydatki związane z wykonaniem katalogów oferowanych wyrobów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wątpliwości, do którego roku podatkowego należy zaliczyć poniesione w 2004r. wydatki związane z wykonaniem katalogów oferowanych wyrobów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze ...


Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o interpretację: czy katalogi reklamowe, ulotki, płyta multimedialna są kosztami reklamy publicznej nie limitowanej.

Spółka poniosła wydatki związane z opracowaniem oraz przygotowaniem materiałów zawierających zdjęcia oraz opis produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez jednostkę. W skład tych materiałów wchodzą katalogi reklamowe, ulotki oraz płyta multimedialna stanowiące całość jako zestaw. Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości zaliczenia kosztów związanych z opracowaniem ww. materiałów do kosztów reklam ...

Czy poniesione przez spółkę akcyjną wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie oferty emisji akcji, sporządzenie prospektu emisyjnego oraz promocję oferty sprzedaży akcji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Stan faktyczny: W październiku 2003r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 3.250.000,- zł w drodze emisji 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 5 zł każda. Akcje zostały sprzedane za cenę 27 zł jedna akcja. Z tyt. sprzedaży akcji spółka pozyskała środki pieniężne w kwocie 17.550.000, ...

Generowanie strony w 4 ms