Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga indywidualna

Jakie są warunki odliczenia ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2003 r. (data wpływu 31.12.2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z odpłatnym kształceniem się dziecka w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. W myśl art. 27 a u ...

Czy mam prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 15.12.2003 r. uzupełnionego o dodatkowe dokumenty w dniu 8.01.2004 r. w sprawie korzystania z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, tj. spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na własne ...

Czy osoba będąca współwłaścicielem lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymując w darowiźnie budynek mieszkalny ?

W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Skarbowego w Zgierzu w sprawie stosowania przepisów art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuje: Ulga podatkowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają miejsce stałego pobytu w Polsce, nabywca ni ...

Czy wydatkowanie całej kwoty przychodu uzyskanej ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia na zakup mieszkania dla córki zwalnia z 10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.03.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. sprzedała pani (przed upływem ...

Spółka pyta czy właściwe będzie wpłacenie zaliczki od kwoty maksymalnie przyznanej ulgi, a następnie zweryfikowanie jej po uzyskaniu rozliczenia pracownika z faktycznie wykorzystanej przez niego ilości energii elektrycznej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004r. (uzupełnione o pełnomocnictwa w dniu 18.03.2004r. oraz o opłatę skarbową w dniu 20.04.204r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego działając na postawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka XXX S.A. ...

Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi z tytułu dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych w przypadku pobierania nauki poza granicami kraju?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń wydatków poniesionych na odpłatne doskonalenie zawodowe podatnika informuje: Sto ...

Czy podatnikowi przysługuje ulga podatkowa w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Z Pani pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że jest Pani inwalidką zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia oraz do trzeciej grupy inwali ...

W roku 2001 zawarłam umowę z firmą deweloperską o wybudowanie lokalu mieszkalnego wpłacając 70% wartości mieszkania. W 2002r. firma ogłosiła upadłość. Wierzyciel powołali do życia Spółdzielnię Bodowlano-Mieszkaniową celem przejęcia od syndyka upadłej firmy i dokończenia budowy mieszkań. Jestem członkiem wymienionej spółdzielni w ramach której chciałabym dokończyć budowę swojego mieszkania. Spółdzielnia zaliczy na poczet wkładu budowlanego dokonane przeze mnie wpłaty do upadłej firmy. Czy w przypadku dokonania przeze mnie cesji wierzytelności do założonej przez wierzycieli Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej która zaliczy je na poczet wkładu budowlanego powstanie obowiązek zwrotu odliczonej od podatku ulgi od wpłat dokonanych do upadłej firmy. Jakie konsekwencje będzie rodzić w przyszłych rozliczeniach z tego tytułu fakt, że w przypadku zawarcia umowy z w/w spółdzielnią na kontynuację budowy, będzie w umowie zmieniony numer mojego dowodu osobistego, którego wymiany muszę dokonać w związku z porządkowaniem przez urząd dzielnicy numeracji adresowych.

Z treści wystąpienia wynika, że w roku 2001 zawarła Pani umowę z firmą deweloperską na wybudowanie dla niej lokalu mieszkalnego i wpłaciła z tego tytułu 70% wartości mieszkania. W 2002r. Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość w/w firmy, a wierzyciele powołali Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową, celem przejęcia od syndyka upadłej firmy i dokończenia budowy mieszkań. Po dokonaniu przez Panią cesji wierzy ...


Czy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione z tyt. opłaty za studia podyplomowe ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, w odpowiedzi na pismo z dnia 23-10-2003 r. (uzupełnione w dniu 26-11-2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na studia podyplomowe MBA w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia I997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie ...

Generowanie strony w 19 ms