Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa użyczenia


Dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udziela informacji na pisemne zapytanie z dnia 13.11.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnoszącej się do przedstawionego w zapytaniu następującego stanu faktycz ...

opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją, wyjaśnia co nastę ...

Czy umowa użyczenia lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego przez rodziców synowi do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu, czy wspomniane użyczenie stanowi koszt lub przychód dla którejś ze stron.

Umowa użyczenia należy do grona umów nazwanych i uregulowana została w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku tej umowy biorący do używania ponosi zwykle koszty jej utrzymania. Umowa użyczen ...

Podatkowe skutki wykorzystania komputera wraz z oprogramowaniem w działalności na podstawie umowy użyczenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Kółko Rolnicze zamierza zastosować komputerową formę prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia zawartej między Kółkiem a zatrudnioną księgową, która jest w posiadaniu komputera oraz licencji użytkownika programu księgowego. Zapytanie brzmi: czy możliwe jest wykorzystanie takiej formy umowy i jakie warunki należ ...

Czy umowa użyczenia lokalu mieszkalnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) wymienione są czynności cywilnoprawne, które podlegają opodatkowaniu. Z załączonej do pisma umowy wynika, że w dniu 12 stycznia 2004 r. zawarła Pani umowę użyczenia lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić ...

Prowadzę dzialność gospodarczą - usługi dźwigowe i transportowe. Zawarłam umowę użyczenia samochodu. Z uwagi na bezpłatny charakter umowy powstaje u mnie przychód z działalności gospodarczej. Czy przychód z tytułu użyczenia zwalnia mnie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego ? Jeżeli nie, to jaką stawką ryczałtu należy go opodatkować ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. informuje: Art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przychodem z działalnośc ...

Czy małżonkowie, posiadający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, do której sporządzony aneks dodatkowo określa co należy rozumieć poprzez użyczenie lokalu mieszkalnego oraz ewentualne naprawy ( m.in. poddasza i dachu ), mogą skorzystać z odliczeń związanych z remontem dachu budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny?

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art.3 ust.1, obliczony zgodnie z art.27, obniżony stosownie do art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2–15, jeżeli w roku podatkowym podat ...

1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na własny koszt ale w imieniu zlecającego ma prawo koszty eksploatacji użyczonego samochodu ciężarowego, posiadającego wyciąg ze świadectwa homologacji rozliczać w podatku od towarów i usług.2. Dotyczy sposobu rozliczenia kosztów eksploatacji nieodpłatnie użyczonego samochodu oraz ustalania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji nieodpłatnego użyczenia samochodu.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 18 listopada 2003r. (wpływ do tut. Urzędu 20 listopada 2003r.) uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2003r. oraz z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co ...


Generowanie strony w 14 ms