Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek specjalny

Czy opłata ewidencyjna o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz U. Nr 227, poz. 2254) stanowi przychód w prowadzonej działalności gospodarczej ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 5 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się post ...

Czy opłata ewidencyjna pobrana przez uprawnionego diagnostę po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania pojazdu w kwocie 2 zł stanowi jego przychód z działalności gospodarczej?

Jak wynika z treści art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu, wpisując do dowodu kolejny termin badania technicznego zobowiązany jest pobrać od właściciela pojazdu opłatę ewidencyjną. W myśl art. 80d ust. 3 ww. ustawy opłata ewidencyj ...

Czy usługi świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach środka specjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r. znak E.3030/5/04 uprzejmie informuję: Stosownie do art. 15 ust. 6 w/w ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno ...

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w ramach środka specjalnego świadczy usługi z zakresu analiz bakteriologicznych próby wody oraz badania w kierunku nosicielstwa, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, opinie sanitarne,po zawarciu umowy cywilno prawnej ( umowy zlecenia).Badania te wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wykonanie badań zlecają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.Informujemy, że PSSE posiada klasyfikację wg EKD 7512 - Kierowanie działalnością Agencji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, edukację, usługi kulturalne i pozostałe usługi socjalne z pominięciem usług w zakresie opieki społecznej.Według naszego stanowiska usługi wykonywane przez Stację w klasyfikacji PKWiU mieszczą się pod numerem 85 i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:- Czy Stacja podlega obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?- Czy podlega zwolnieniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 (data wpływu do US 28.06.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró ...

1.Czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonując usługi w zakresie ochrony zdrowia w ramach środka specjalnego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.2.Czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna musi zarejesterować się dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawiać faktury VAT.

W związku z pismem z dnia 15.06.2004 r. Nr GK 061/US-2/04 w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Czy usługi świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach środka specjalnego są zwolnione z podatku od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego wynika, że Stacja w ramach środków specjalnych świadczy usługi na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Według opinii Stacji usługi te są zwolnione z podatku VAT, ponieważ mieszczą się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89 ...

Czy przysługuje Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zwolnienie przedmiotowe w stosunku do wykonywanych usług w zakresie: badań fizykochemicznych i organoleptycznych, badań fizykochemicznych i sensorycznych wody, badań środowiska pracy, badań bakteriologicznych i prazytologicznych, badań w zakresie mikrobiologii środków spożywczych i wody?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2005r., znak EF/010/12/05, kt ...

W dniu 21.11.2005 r. XXX jako Lider konsorcjum podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "Akademia Zarządzania". Umowa ta została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 2024 z późn. zm.). Środki publiczne, z których dokonywane są wszelkie płatności wpływają na osobne konto utworzone wyłącznie dla potrzeb projektu. W dniu 21.11.2005 r. podpisałam umowę zlecenie z XXX na wykonanie usług związanych z nadzorem nad organizacją i koordynacją studiów podyplomowych. Stanowisko zostało utworzone wyłącznie na cele realizacji projektu. Do zakresu zadań projektu "Akademia Zarządzania" należy nadzór nad stroną organizacyjno-logistyczną studiów, odpowiedzialność za wynajem odpowiednio wyposażonych sal, wizytacja sal szkoleniowych i sprawdzanie jakości obsługi oraz warunków do prowadzenia zajęć, bieżące kontakty z przedsiębiorcami i studentami, przygotowanie materiałów dla trenerów i studentów, komunikacja z trenerami i wykładowcami, zbieranie ankiet. Dodatkowo w dniu 03.06.2006 r. podpisałam umowę o dzieło dydaktyczne i przeniesienie praw autorskich na wykonanie dzieła również w ramach projektu "Akademia Zarządzania", związanego z przygotowaniem i zaprezentowaniem wykładu. Otrzymywane przeze mnie wynagrodzenie w 100% płacone jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - rozwój zasobów Ludzkich pochodzących w 25% z budżetu Państwa, a 75% od organizacji międzynarodowej co oznacza, że 75% mojego wynagrodzenia finansuje Unia Europejska. Czy moje wynagrodzenie spełnia kryteria zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w ty ...

czy docohody pracowników realizujących programy dofinansowane prze Unię Europejską podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osoób fizycznych

Wnioskodawca realizujący projekty finansowane ze środków specjalnego programu ramowego Unii Europejskiej prezentuje stanowisko, iż w roku 2006-2007 dochody zatrudnionych przez szkołę pracowników realizujących ww. programy podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pklt 46 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszwa Śródmieście postanowił uznać ...

I. Zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT regulacja uniemożliwiająca odliczenie podatku od wydatków, które nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w związku z opodatkowaną działalnością podatnika – w zakresie w jakim wykracza poza przyzwolenie określone w art. 17(6) VI Dyrektywy – uznać należałoby za naruszające ten przepis. Bezpodstawnie bowiem w tych przypadkach obciążą kosztami podatku naliczonego podatników czyniących takie wydatki, co narusza zasadę neutralności tego podatku. II. W piśmiennictwie często wyrażany jest pogląd, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT ma charakter środka specjalnego o którym mowa w art. 27 VI Dyrektywy, przy czym Polska w traktacie akcesyjnym nie zagwarantowała sobie możliwości stosowania tego środka, a jednocześnie nie została zastosowana procedura przewidziana w art. 27 VI dyrektywy, uprawniająca Polskę do stosowania środka specjalnego.(…) Obowiązkiem więc organów podatkowych było rozważenie czy ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego określone w ustawie o VAT, pozostają w zgodzie z powołanym przepisem.

1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 p ...

Generowanie strony w 112 ms