Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata do kapitału

1. Czy dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?2. Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług, uregulowanych z kwoty dopłaty?3. Czy wydatki sfinansowane dopłatą wniesione przez właściciela w trybie art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli nie to w jaki sposób należy rozliczyć te wydatki?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.). W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Nacze ...

Czy niezwrócone i nienależne spółce części dopłat w przypadku zbycia przez spółkę udziałów wspólnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 05 listopada 2003r. (uzupełnione w dniach 07.01.2004r.) informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 53 ustawy z dnia 15 lutego 19 ...

Czy wniesienie dopłat w trybie art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych stanowi dla Spółki przychód podatkowy?

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowy ...

1) Czy w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwał w marcu 2004 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego pomimo tego, ze uchwały przewidują, iż kolejne podwyższenia będą następować w marcu, maju i lipcu? 2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dopłat w sytuacji, gdy uchwała jest podjęta w marcu br. i przewiduje, że dopłaty zostaną wniesione w listopadzie? 3) Na kim ciąży obowiązek podatkowy zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od dopłat?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jedyny wspólnik Spółki z o. o. Hager - Spółka z o. o. prawa niemieckiego zamierza ją dokapitalizować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie dopłat. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić na mocy postanowienia umowy spółki - 3 uchwałami wspólnika podjętymi w tym samym dniu w marcu br. i przewidującymi odpowiednio, iż: - z dniem p ...

Czy zmiana formy rozliczeń z Gminą z tytułu świadczenia przez "Przewoźnika" bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, z dopłaty z budżetu Gminy na podstawie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, rozliczanej na podstawie wystawionych faktur VAT, na dopłatę przez Gminę do kapitału zapasowego Spółki, rozliczaną na podstawie not księgowych, jest zgodna z prawem?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 18.02.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem do Nac ...

Czy od dopłat na fundusz zapasowy spółki, dokonanych przez wspólników w miesiącu lutym 2004 r. , należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), prezentuje swoje stanowisko w zakresie zapytania dotyczącego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - odnośnie kwestii ...

Czy do wartości zadłużenia, o której mowa w treści art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wlicza się wartość dopłat do kapitału wniesionych do spółki przez wspólników w trybie art. 177-178 Kodeksu spółek handlowych?

Osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w spółce z o.o. udzieliły tej spółce pożyczek, których łączna wartość nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego spółki. Umowa spółki zobowiązuje wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Udziałowcy spółki wnieśli do spółki dopłaty do kapitału w trybie art. 177-178 Kodeksu spółek handlowych. Łączna wartość ...

Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, dochodowym od osób prawnych w razie wniesienia dopłaty do likwidowanej spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie: podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy dopłata do utworzonego kapitału rezerwowego wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 r. jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę w dniu 19.01.2005 r. (znak: MKS 28/05), uzupełnionego pismami z dnia 8.02.2005 r. (znak: MKS 87/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

- dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dokonanych przez wspólników w roku 2004 dopłat na na pokrycie straty finansowej spółki za rok 2003.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko (...) w sprawie, iż powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dokonanych przez wspólników w roku 2004 dopłat na na pokrycie s ...

Generowanie strony w 27 ms