Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcenie prawa

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 08.12.2003r. (bez znaku, data wpływu: 11.12.2003r.), dotyczące zagadnienia: przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje iż: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę ...

Czy opłata związana z przekształceniem własności wieczystego użytkowania nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu związany z najmem przekształcanej nieruchomości.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przez pojęcie „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” należy rozumieć, iż ...

Czy przekształcenie lokalu użytkowego, używanego na cele prowadzonej działalności na lokal mieszkalny, a następnie sprzedaż tego lokalu spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego ?

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów i przedstawionego we wniosku stanu faktycznego słusznie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w roku 2002 i 2003 amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem przez wspólników spółki cywilnej do spółki z o.o. utworzonej w 2002 r. w wyniku przekształcenia, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z zm.) stosownie do złożonego wniosku dnia 6 listopada 2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Tartak „...” sp. z o.o. z siedzibą w ... zwróciła się z wnioskiem dnia 6 listopada 2003 r. o udzielenie odpowiedzi n ...

Jaka data przyjmowana jest za datę nabycia w przypadku przekształcenia prawa użytkowania gruntu w prawo własności ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nie może być ...

Czy sprzedaż gruntów, na rzecz ich użytkowników wieczystych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub mieszkalno - usługowymi podlega opodatkowaniu VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 20 kwietnia 2004 r. nr GNGiK-B-7240/04 Urząd ...

Czy zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność i następnie zbycia tej własności, jest wartość prawa użytkowania wieczystego pomniejszona o udzieloną bonifikatę?

Ze złożonego wniosku wynika, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta ma prawo do udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty przy „przekształceniu” wieczystego użytkowania gruntów we własność. Kosztami uzyskania prawa własności zostaną następnie obciążenia członkowie spółdzielni. Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytanie należy wyjaśnić, iż zmiana formy prawnej gruntu nazyw ...


Gmina Miasto O. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. dokonuje: 1. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 2. sprzedaży gruntu, który w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako tereny budowlane. Czy wymienione czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” . ...

Spółdzielnia zapytuje, jaką stawką będzie opodatkowana czynność przeniesienia własności domu jednorodzinnego i użytkowania wieczystego gruntu na członka spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego. Budynek był zasiedlony przed dniem 01.05.2004r, a wkład budowlany został również zgromadzony w całości przed 01.05.2004r.

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007r stosuje się stawkę w wysokości 0% w odniesieniu do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prze ...

Generowanie strony w 18 ms