Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sędzia

Koszty uzyskania od przychodów uzyskanych w 2004r. przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) - udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skierowanym do tut. organu piśmie Jednostka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym in ...

W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody uzyskiwane w 2004 r. przez nauczycieli pełniących funkcję sędziów sportowych oraz przez sędziów związkowych z tytułu prowadzenia zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży?

Przychody uzyskiwane przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, w myśl art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do końca 2003 r. w przepisach ww. ustawy istniały dwa zasadnicze rodzaje rozliczeń dokonywanych przez płatnika przy wypłacie t ...

Jak należy opodatkować przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ...

Czy delegacje sędziowskie zawierające niezbędne dane do wystawienia na koniec roku informacji PIT-11/8B dla danego podatnika mogą być traktowane jako pewna forma umowy o dzieło i dlatego nie trzeba już zawierać dodatkowej umowy o dzieło?

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Wniesione zapytanie dotyczy udzielenia informacji w zakresi ...

1. Czy i w jaki sposób opodatkować wydatki na wpisowe i licencje zawodników za udział w zawodach? 2. Czy opłata za licencje sędziowskie jest przychodem, a jeśli tak, to na jakim druku winna być sporządzona informacja?

Opłaty ponoszone przez klub sportowy z tytułu udziału w imprezach sportowych zawodników zgłaszanych przez ten klub (tzw. wpisowe) nie stanowią dla tych zawodników przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opłacanie przez klub licencji sędziowskich uprawniających do wykonywania pracy sędziego oraz licencji uprawniających zawodników do udziału w zawodach sporto ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług sklasyfikowanych wg symboli PKWiU 92.62.1 (usługi związane ze sportem pozostałe) oraz sposobu (rozliczenia) opodatkowania umowy o dzieło zawartej z sędzią piłkarskim z tytułu prowadzenia zawodów sportowo-rekreacyjnych

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem podatnika z dnia 6.07.2004 r., dotyczącym: opodatkowania podatkiem VAT usług sklasyfikowanych wg symboli PKWiU 92.62.1 (usługi związane ze sportem pozostałe), sposobu (rozliczenia) opodatkowania umowy o dzieło zawartej z sędzią piłkarskim z tytułu prowadzenia ...

Płatnik zwraca się z zapytaniem czy istnieje konieczność zawierania umów cywilnoprawnych (np. umów o dzieło) z sędziami sportowymi prowadzącymi zawody wędkarskie?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Oręg Polskiego ... w .... realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizowanie sportu wędkarskiego w postaci zawodów wędkarskich zarówno na szczeblu Okręgu jak i Kół, które są jednostkami terenowymi Okręgu. Wysokość kwot przysługujących sędziom za sędziowanie na zawodach wędkarskich ustalana jest na szczeblu Okręgu przez Okręgowy Kapita ...

Czy usługi polegające na sędziowaniu zawodów sportowych wykonywane w ramach "samozatrudnienia" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku złożonym w tut. urzędzie w dniu 27.10.2004 r.: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że prowadzi ...

Czy ryczałt za dojazdy sędziego na zawody sportowe stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście? Jakie z tego tytułu przysługują koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście. Z kolei art. 13 pkt 2 tej ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, nauko ...

Czy w świetle art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest zwolnienie z opodatkowania diet (należności nazwanych jako zryczałtowany zwrot kosztów) dla trenera, masażysty, gospodarza klubu sportowego i piłkarzy ?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r., wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesię ...

Generowanie strony w 12 ms