Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty opinii biegłego

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w oparciu o przepisy art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze informacji skierowanej do Pana w piśmie Nr PM/436-16/2003 z dnia 19 września 2003 r. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r ...

Czy wydatki związane z procesem restrukturyzacji i konsolidacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost kwestii dotyczących ponoszonych wydatków w związku z łączeniem spółek kapitałowych. Dlatego też w takim przypadku należy kierować się ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze z ...

Jakie powinny być koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy biegłego sądowego na potrzeby Sądu Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego?

Pismem z dnia 01.03.2005 r. uzupełnionym w dniu 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Jest Pan powołany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach na biegłego sądowego z zakresu chorób wewnętrznych i zakaźnych. Pracę swą wykonuje Pan na potrzeby Sądu Rejonowego, Ok ...

Czy płatnik wynagrodzenia za opinie biegłych ma możliwość odstąpić od potrącenia zaliczki na podatek dochodowy na wniosek biegłego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2003 r. (wpływ do tut. Organu 23.10.2003 r.) dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego wypłat dokonywanych na rzecz funkcjonariuszy Policji z tytułu dojazdów do pracy oraz zasad opodatko ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zasądzone przez Sąd wydatki z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, odsetki od tego świadczenia oraz koszty procesowe i koszty opinii biegłego?

Pismem z dnia 04.01.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z prośbą o dokonanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zaliczenia poniesionych wydatków z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, odsetek od tego świadczenia oraz zwrotu kosztów procesowych i kosztów opinii biegłego do kosztów uzyskania przy ...

W jakiej wysokości można zastosować koszty uzyskania dla przychodu umowy cywilnoprawnej ( umowy o dzieło ) dotyczącej sporządzania operatorów szacunkowych i wyceny nieruchomości? Czy zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 mogą być koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu, czy też koszty w wysokości 20% uzyskanego przychodu?

Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Korporację wnioskiem z dnia 10.05.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż możliwe jest zastosowanie ...

Czy do wynagrodzenia z tytułu czynności biegłego wlicza sie kwoty uzyskane za udział w rozprawach (koszty uczestnictwa i dojazdu) ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że Pan X jest biegłym sądowym z zakresu klasycznych badań dokumentów. Z tytułu wykonywania na rzecz Sądów i Prokuratur czynności biegłego (sporządzanie ekspertyz pismoznawczych) osiąga przychody, które w podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na zlecenie organów władzy i administracji - art. 13 pk ...

Czy do wynagrodzenia biegłego sądowego za udział w rozprawach należy zaliczyć koszty uczestnictwa i dojazdu?

Z wniosku z dnia 14.06.2005 r. (data wpływu - 20.06.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.07.2005 r. wynika, iż podatniczka jest biegłym sądowym z zakresu badania dokumentów. Z tytułu wykonywania na rzecz sądu, prokuratury i policji czynności biegłego (sporządzanie ekspertyz) osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście na zlecenie organów władzy i administracji - art. 13 pkt 6 ustawy o ...

Czy spółka przejmowana może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z łączeniem się spółek, poniesione przez dniem połączenia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia "X" Spółka z o. o. z siedzibą w T. przy ul. (...), znak EK/2177/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2005r. Nr DP3/423-26/05/58747, uznają ...

Zapytanie spółki dotyczyło: zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki przejmującej wydatków poniesionych w związku z procesem łączeniowym w okresie po dniu połączenia.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19 lipca 2005 r. (data wpływu: 22.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zapy ...

Generowanie strony w 13 ms