Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi parkingowe

Świadczenie usług parkingowych a obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego z tego tytułu za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w taksówce, a kiedy w zakresie usług parkingowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r. dot. podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 i ...

Kasy rejestrujące

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.11.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących informuje: Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. ...

Firma zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi przez nią świadczone po dniu 01.05.2004r. tj.:1) indywidualne zakwaterowanie w domkach kempingowych PKWiU 55.22.10-00, wg firmy powinna to być stawka 7%, 2) usługi gastronomiczne PKWiU 55.30.11-00.00, wg firmy powinna to być stawka 7%, 3) usługi zakwaterowania w domkach kempingowych grup zorganizowanych dzieci i młodzieży PKWiU 55.23.11-00, wg firmy powinno być zwolnienie z VAT, 4) udostępnianie dzieciom i młodzieży urządzeń rekreacyjnych tj. bujaki, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane PKWiU 92.33.10-00, wg firmy powinno być zwolnienie z VAT, 5) grilowanie pod wiatą przy ognisku bez konsumpcji PKWiU 92.34.12-00, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 6) organizacja ogniska bez konsumpcji PKWiU 92.72.12, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 7) organizacja ogniska z konsumpcją PKWiU 55.30.14, wg firmy powinna to być stawka 7%, 8) usługi parkingowe PKWiU 63.21.24-00, wg firmy powinna to być stawka 22%, 9) organizacja imprezy sportowej PKWiU 92.62.12, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 10) wstęp na imprezy sportowe, wg firmy powinno być zwolnione z VAT. Jednocześnie Spółka zwraca się z zapytaniem, czy usługi parkingowe PKWiU 63.21.24 oraz usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem PKWiU 92 są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Wg niej winny być zwolnione z ww. obowiązku.

Zdaniem tut. organu 1) indywidualne zakwaterowanie w domkach kempingowych, o ile mieści się w grupowaniu PKWiU 55.22.10-00 jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który mówi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (...). Usług ...

Czy w 2004 r. istnieje obowiązek ewidencjonowania usług parkingowych za pomocą kasy fiskalnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11. poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu ...

Dotyczy stawek podatkowych jakimi winne być opodatkowane usługi parkingowe, hotelowe, rehabilitacyjne, opiekuńczo – rehabilitacyjne, obowiązku rejestracji obrotów na kasie fiskalnej z tytułu dostawy w/w usług oraz czy środki otrzymane od właściciela budynku na remont zaksięgować jako przychody i odprowadzić podatek należny VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytania Stowarzyszenia „...” zawarte w piśmie z dnia 20 maja 2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) -uprzejmie wyjaśnia . Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następuj ...

Podatnik zwraca się z prośbą o przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku VAT do usługi o wymienionym PKW i U pkt.1/.PKWiU 92.61.10-00.00 - „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych ,pkt.2/.PKWiU 92.62.12.00 - „usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, pkt3/.PKWiU 92.72.12.00 - „usługi rekreacyjne pozostałe , gdzie indziej nie sklasyfikowane” ,pkt.4/.PKWiU 92.62.13- 00 - ”usługi związane ze sportem pozostałe,gdzie indziej nie sklasyfikowane” ,pkt 5/.PKWiU 93.04.10-00.00 - „ usługi związane z poprawą kondycji fizycznej „,pkt.6/.PKWiU 85.14.13-00.00 - „ usługi świadczone przez fizykoterapeutów”, pkt.7/.PKWiU 71.40.14 -00 - „usługi dzierżawy lub wypożyczania sprzętu rekreacyjnego,rozrywkowego i sportowego,pkt.8/.PKWiU 71.40.16-00.00 - „usługi dzierżawy lub wypożyczenia artykułów użytku osobistego lub domowego pozostałych „, pkt .9/.PKWiU 70.20.12-00.00 - „usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym , stanowiących majątek własny .pkt.10/.PKWiU 70.32.12-00.00 - „usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie”,pkt.11/.PKWiU 63.21.24-00.00 - „usługi parkingowe „

Odpowiedź: Usługi wymienione w punkcie 1 zapytania ujęte są pod poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7 %. Opodatkowane są zatem 7 % stawką podatku VAT .Usługi wymienione w pkt.6 zapytania /usługi świadzone przez fizjoterapeutów/ mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 ...

Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży aut oraz stawka opodatkowania usług parkingowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: 1. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pomoc ...

Czy "usługi parkingowe" PKWiU 63.21.24-00.00 - udostępnianie placu przy przedszkolu na parkowanie samochodów opodatkowane są 22% stawką podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje st ...

Kiedy powstaje obowiązek instalacji urządzenia fiskalnego z tytułu wykonywania usług parkingowych - od 01.05.2005r. czy w momencie przekroczenia w roku 2005 kwoty obrotu w wysokości 40.000zł.

Podatnik, prowadzący od 2002r. działalność gospodarczą w zakresie usług parkingowych w punktach zwrócił się o interpretację przepisu dot. powstania obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej obrotu z tytułu wykonywanych usług parkingowych. Podatnik oświadczył, że kwota obrotu, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w roku 2004 wyniosła 32.869,00zł. Poda ...

Generowanie strony w 10 ms