Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonywanie czynności

Dopuszczalność łącznego fakturowania w jednej pozycji usługi polegającej na dostawie urządzeń, materiałów i innych towarów wraz ze wszelkiego rodzaju usługami

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 12.08.2003 r.w sprawie możliwości stosowania jednolitej stawki 7% dla robót budowlanych polegających na dostawie urządzeń wentylacyjnych oraz ich montażu w budynku strażnicy przeciwpożarowej PKOB 1274 (KORB 18) oraz możliwości fakturowania tych czynności łącznie jako jednej usługi montażu. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie infor ...

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

Czy zwolnione są od podatku od towarów i usług czynności "eksploatacyjne" wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z pobieraniem opłat związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokali mieszkalnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004 r. L. Dz. 778/04 w sprawie opodatkowania czynności w zakresie gospodarki mediami oraz zasobami mieszkaniowymi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Jak wynika z treści pisma, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera opłaty ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia faktur wystawionych w miesiącu kwietniu, pomimo braku zapłaty w tym miesiącu, do rozliczenia w deklaracji VAT-7za miesiąc kwiecień 2004r.

Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia faktur wystawionych w miesiącu kwietniu, pomimo braku zapłaty w tym miesiącu, do rozliczenia w deklaracji VAT-7za miesiąc kwiecień 2004r. Spółka prowadzi działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKP) 4523A Budowa dróg kołowych i szynowych. Faktury były wystawiane w ciągu 7 dni od wykonania usługi czyli odbioru robót, działalność ta opodat ...

1. Z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty? 2. Jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent za wykonane roboty budowlane wpłaca pieniądze 30.04.2004 r., a uznanie rachunku bankowego Podatnika następuje w miesiącu maju 2004 r.?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 20.05.2004 r.: z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, jak p ...

1. Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty? Czy jednostka ma obowiązek wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 8.06.2004 r. (znak L.dz. DK-01/1/06/04): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. rob ...

Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak L.dz. KW-14/06/2004): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. rob ...

Spółka jest wykonawcą na podstawie zawartych umów w wyniku przetargów robót budowlano-montażowych w zakresie budownictwa drogowego sklasyfikowanych symbolem PKWiU 45.23.1 W miesiącu kwietniu bieżącego roku nastąpił odbiór całkowity i częściowy robót na podstawie protokołów odbioru oraz wystawiono faktury z 7-procentową stawką VAT obowiązującą w dniu zaistnienia, a nie w dacie powstania obowiązku podatkowego zgodnie z nową ustawą o VAT stawką 22-procentową?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 9.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Według jakich zasad mają być opodatkowane usługi transportu międzynarodowego wykonane przed 1.05.2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstaje po 30.04.2004 r.?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 30.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie wyjaśnia: Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usłu ...

dotyczy stawek podatku od towarów i usług oraz korekty faktur w związku ze zmianą przepisów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 23.06.2004 r.: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonania ...

Generowanie strony w 6 ms