Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: emerytura

Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...

- opodatkowanie zagranicznych rent i emerytur.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (data złożenia w US 12.12.2003 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuje: Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz 4 a ustawy o podatk ...

Osoba, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje poza dochodami z tytułu emerytury krajowej, dochody z tytułu renty-emerytury zagranicznej ze Stanów Zjednoczonych podlegające tam opodatkowaniu. Czy dochód z tytułu emerytury otrzymywany z USA ma wykazywać w zeznaniu podatkowym za rok 2003 ?

Wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych został skonstruowany w oparciu o zasady: 1. nieograniczonego obowiązku podatkowego, wyrażoną w art. 3 ust. 1 tej ustawy. 2. ograniczonego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 2a ww. ustawy. Zasada nieograniczonego obowiązku podatkoweg ...

Czy osoba otrzymująca środki pieniężne z austriackiego systemu ubezpieczeń emerytalnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.12.2003 r., dotyczący wyjaśnienia kwestii opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z austriackiego systemu ubezpieczeń za przymusową pracę podczas II wojny światowej na terenie obecnej Austrii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, uwzględniając stan faktyczny przedstawiony we wniosku, w świetle art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja P ...

Na którym banku – pośredniczącym w realizacji zlecenia, czy obsługującym rachunek beneficjenta – ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przelewów z tytułu emerytur i rent zagranicznych?

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polski ...

Czy bank, za pośrednictwem którego przesyłana jest do Polski emerytura wypłacana przez administrację francuską winien pobrać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli emerytura została przyznana rezydentowi Francji i w kraju źródła jest już opodatkowywana?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. N 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym posiada Pan stałe miejsce zamieszkania we Francji i od francuskiego Ministerstwa G ...

dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu emerytury otrzymywanej ze Stanów Zjednoczonych

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce emerytury pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści zapytania, jak i dołączonych dokumentów wynika, że ...

Czy emerytury otrzymywane z Kanady przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu w Polsce? Jaki jest sposób sporządzenia zeznania podatkowego?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu 11.05.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że obowiązek rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w kraju i pochodzących z zagranicy wynika z ustawy z dnia 26.07.1991 r ...

Podatnik otrzymuje emeryturę francuską wypłacaną kwartalnie o nazwie „dodatkowa emerytura pielęgnacyjna”. Od tej emerytury bank (płatnik) pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy właściwym jest pobieranie przez bank zaliczek od tej emerytury?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2 Konstytucji R ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: emerytury wypłacane przez Fundusz Emerytalny Stanów Zjednoczonych z tytułu wykonywanych uprzednio uposażeń z ONZ lub organizacji wyspecjalizowanych (Oraganizacji Narodów Zjednoczonych) oszczędności ulokowane w banku duńskm

W związku ze złożonym przez Pana, w dniu 14.06.2004 r., zapytaniem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu ...

Generowanie strony w 13 ms