Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż ratalna

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zwraca sie o wydanie opinii czy w związku z dokonywaną transakcją sprzedaży ratalnej ruchomości stanowiącej własność PUP, podmiot gospodarczy nabywający ruchomość może zaliczyć w koszty zakupu prowadzonej działalności gospodarczej nabytą na podstawie umowy sprzedaży na raty ruchomość, nie posiadając faktury.

W odpowiedzi na pismo PUP RRP-075/1/GJ/04 z dnia 23.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, platnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania pr ...

Kiedy dokonywać odliczenia wydatku na zakup komputera w systemie ratalnym?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w/w podatek zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośredni ...

1/ Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym używanych dłużej niż pięć lat ? 2/ Według jakiej stawki opodatkowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd w/w nieruchomości na czas określony i nieokreślony ? 3/ Czy sprzedaż ratalna nieruchomości ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, a oprocentowanie rat zwiększa podstawę opodatkowania?

Odnośnie pytania nr 1 - zgodnie z przepisami art. 41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz.535), sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%.Na podstawie art.43 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 1 i ust.6 pkt 1 i 2 w/w ustawy: - zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przy ...

Czy usługi związane z przygotowywaniem dokumentów dotyczących sprzedaży ratalnej oraz dostarczenie ich do firmy udzielającej kredyt mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Jak wynika z przedłożonej przez Podatnika opinii interpretacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, wydanej zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 42 poz. 264 ze zm.), usługi w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów obsłu ...

Podatnik zapytuje o: 1. Czy od odszkodowania, którego uzgodnienie wysokości i wpłata ma nastąpić w czasie obowiązywania już ustawy o podatku od towarów i usług, były właściciel, będący podatnikiem podatku VAT, ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia tego podatku, jeżeli przejście na rzecz gminy prawa własności do wydzielonych działek pod drogi publiczne, nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług i wydanie gruntu nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy? 2. Czy gmina przekazując zamienną nieruchomość gruntową ma obowiązek wystawienia właścicielowi faktury z naliczonym podatkiem VAT od wartości nieruchomości zamiennej i czy były właściciel ma równocześnie obowiązek wystawienia gminie faktury z naliczonym podatkiem VAT od uzgodnionej wysokości odszkodowania (obydwa podatki wg stawki 22 %), jeżeli za działki przejęte przez gminę pod drogi publiczne, w ramach przysługującego odszkodowania, były właściciel, będący podatnikiem podatku VAT, otrzymał od gminy zamienną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę? 3. Czy gmina sprzedając prawo własności nieruchomości gruntowej (tylko sam grunt) zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym, stanowiącym przedmiot odrębnej własności, na rzecz jej użytkownika wieczystego, ma obowiązek naliczenia podatku VAT,w jakiej wysokości i od której wartości, jeżeli została udzielena bonifikata od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami? 4. Kiedy w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na raty, nalicza się i odprowadza podatek VAT?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 21.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Podatnik, będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i ...

1. Czy przez rolnicze przeznaczenie gruntów, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ("dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze") należy rozumieć ich przeznaczenie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, czy ich faktyczne rolnicze użytkowanie? 2. Czy rozliczenie poniesionych nakładów na budynki w trakcie ich użytkowania przez dzierżawcę, za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy czynność wydania przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy przejmując w ramach rozliczenia z dzierżawcą, rolnikiem ryczałtowym, produktów rolnych, środków produkcji rolnej, wyposażenia należy wystawić fakturę VAT RR? 5. Czy czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? br.6. i 7. Czy sprzedaż - działki faktycznie niezabudowanej a w rejestrze gruntów i planie zagospodarowania przestrzennego wykazanej jako zabudowana - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 8. Czy sprzedaż działki - w studium uwarunkowań przewidzianej pod zalesienie a w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? br.9. Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości , w postaci jednej działki zawierającej część gruntu przeznaczonego pod zabudowę , bez wyodrębniania wartości tej części gruntu? , 10. Jak należy ustalić koszt wytworzenia przekazywanych nieodpłatnie składników mienia zasobu? 11. Czy i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zbycia towaru na warunkach określonych w art. 24 ust. 5 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ? 12. Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży gruntu w drodze zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 231 § 2 k.c. ? , 13. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wpłaconym przez kontrahenta wadium? 14. Czy odsetki ustalane po przeniesieniu prawa własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę (sprzedaz ratalna) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż wykonuje on zadania dotyczące prywatyzacji i restrukturyzacji mienia Skarbu Państwa. Zadania te realizowane są poprzez sprzedaż ratalną mienia, nieodpłatne przekazanie a także przekazanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych form użytkowania. Działając na podstawie ustawy podatnik dokonuje także nieodpłatnego przekazania mienia na r ...

Podatnik sprzedaje towary z wykorzystaniem kredytów ratalnych udzielanych przez bank, reprezentowany przez pośrednika kredytowego. Pośrednik kredytowy udziela kredytu nabywcy towarów i przekazuje kwotę kredytu na rachunek podatnika. Celem usprawnienia kredytowania pośrednik przelał na rachunek podatnika kwoty, które " z góry" sfinansują zakupy dokonane w przyszłości przez klientów. Czy przekazane przez pośrednika kredytowego środki powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2005r. (data nadania 28.02.2005r.) w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać Pani stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stos ...

Spółka podjęła zobowiązanie do wykonywania szeregu różnego rodzaju czynności („usług pomocniczych”), składających się na usługę główną (zasadniczą), do produktów finansowych oferowanych przez Bank, w postaci udostępnienia kredytu klientom Spółki w celu nabycia towarów. Szeroki zakres usług pomocniczych świadczonych przez Spółkę ma na celu pełniejszą współpracę z Bankiem, zmierzającą do zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów finansowych. W związku z wątpliwościami w zakresie klasyfikacji statystycznej powyższych czynności, Spółka zwróciła się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o dokonanie klasyfikacji statystycznej. W odpowiedzi na wniosek Spółki o podanie numeru statystycznego usługi oraz o potwierdzenie, że przedmiotowe czynności zaklasyfikowane byłyby według PKWiU do grupy 67.13.10, Urząd Statystyczny stwierdził, iż czynności te klasyfikować należy jako „usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00. Mając na uwadze, iż zgodnie ze stanowiskiem Spółki potwierdzonej przez Urząd Statystyczny w Łodzi, usługi wykonywane przez Spółkę należy klasyfikować jako „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00”, Spółka jest zdania, iż w przedstawionym stanie faktycznym, świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomi ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości, gdy cena sprzedaży nieruchomości jest uiszczana przez nabywcę w ratach wraz z naliczonymi odsetkami. W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonała sprzedaży na raty nieruchomości gruntowej niezabudowanej i przeznaczonej na cele nierolnicze na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jak podaje Strona, cena nieruchomości została ustalona w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie ustaleń z protokołu uzgodnień nabywca został zobowiązany do zapłaty części kwoty przed podpisaniem aktu notarialnego i taką przedpłatę uiścił dnia 30 grudnia 2004 r. w wysokości 32.050,00 zł. Reszta należności została podzielona na 39 równych rat kwartalnych, począwszy od dnia 31 marca 2005 r. płatnych na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał. Jak podaje wnioskodawca, ustalona zapłata w ratach stanowi o udzieleniu nabywcy pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). Należność z tytułu rozłożenia na raty części ceny została oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej 100% stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność z tytułu oprocentowania płatna jest z ratą bieżącą, a oprocentowanie jest zmienne. Ponadto Strona podaje, iż wydanie towaru nastąpiło w momencie podpisania aktu notarialnego tj. dnia 3 stycznia 2005 r. Zdaniem Podatnika, w przypadku sprzedaż ww. nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania aktu notarialnego.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje ...

Strona sprzedaje towary z wykorzystaniem kredytów ratalnych udzielanych przez bank reprezentowany przez pośrednika kredytowego. Pośrednik kredytowy udziela nabywcy towarów kredytu i przekazuje kwotę kredytu na rachunek podatnika. Celem usprawnienia kredytowania pośrednik przelał na rachunek podatnika kwoty, które „z góry” sfinansują zakupy dokonane w przyszłości przez klientów. Czy przekazane przez pośrednika środki finansowe powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktyc ...

Generowanie strony w 8 ms