Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: raporty fiskalne

Dotyczy sposobu postępowania w przypadku nieprawidłowości pracy kasy, tj. drukowania oryginałów paragonów bez ich kopii, okresu przechowywania paragonów i raportów dobowych oraz sposobu sporządzania raportu dobowego gdy podatnik pracuje przykładowo w godzinach od 16 do 4 rano.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odpowiadając na pismo z dnia 06 stycznia 2004r. informuje. W przedmiotowym piśmie zwraca się Pan z zapytaniem dotyczącym sposobu postępowania w przypadku nieprawidłowości pracy kasy, tj. drukowania oryginałów paragonów bez ich kopii, okre ...

Podatnik zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), prowadzi ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej. Stoi na stanowisku, iż nie dokonuje raportów zerowych gdy kasa ta nie jest używana.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy VAT podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas ...

Podatnik pyta czy w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ma obowiązek sporządzania dziennych raportów sprzedaży według asortymentów sprzedawanych towarów.

W świetle obowiązuących przepisów prawa podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną na zasadach ogólnych nie ma obowiązku sporządzania raportów dziennych sprzedaży według asortymentu sprzedanych towarów. Zgodnie z par. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz ...

Dotyczy prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w taksówkach, w szczególności w zakresie konieczności robienia dziennych raportów, przechowywania kopii wydrukowanych paragonów i ewidencjonowania raportów w prowadzonych rejestrach sprzedaży. Nadto pyta jakie podatki będzie płacił w 2004 r. i co będzie mógł odliczać.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 7 stycznia 2004 r. (wpływ do tut. organu w dniu 9 stycznia 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące eksploatacji kas rejes ...

Przez jaki okres należy przechowywać raporty fiskalne dobowe oraz kopie paragonów fiskalnych.

Spółka Jawna prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 9 kas rejestrujących. Ogromna ilość taśm kontrolnych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnicy sprzedający towary i ...

Czy prawidłowe jest postępowanie Podatnika w przypadku sporządzenia dwóch raportów fiskalnych dobowych w tym samym dniu pomimo, iż dotyczą dwóch różnych dni wobec specyficznych warunków technicznych kasy rejestrującej.

Stan faktyczny: Spółka Jawna prowadzi restaurację – usługi gastronomiczne od godziny 11.00 do ostatniego klienta. Kasa fiskalna posiada rachunki otwarte i bywa tak, że nie ma możliwości zakończenia operacji, dopóki klient nie ureguluje należności i nie zostanie ostatecznie zamknięty rachunek. Należności za usługi jakie wykonuje restauracja regulowane są po konsumpcji. Zdarza się tak, że klient zam ...

Czy w przypadku, gdy Podatnik nie dokonał w danym dniu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ma obowiązek sporządzenia raportu dobowego z kasyrejestrującej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 22.09.2004 r., (data wpływu do tut. organu 24.09.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 09.10.2004 r.: Z przedstaw ...

Kiedy należy sporządzić raport fiskalny dobowy? Jak sporządzić raport fiskalny dobowy jeżeli kurs w ramach usługi taxi rozpoczyna się przed 24.00, a kończy się po 24.00?

Podgórze w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z przepisem § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm ...

- W jaki sposób w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. i rozporządzeń wykonawczych należy dokumentować obrót opakowaniami zwrotnymi,- W jakiej sytuacji opakowania te stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Stan faktyczny: Hurtownia zajmuje się m. in. handlem piwa i napoi w opakowaniach wielokrotnego użytku. Dostarczając towar do sieci sklepów zdarza się, że odbiorcy brakuje opakowań na wymianę. Pozostawiając opakowania hurtownia dokonuje obciążenia wystawiając notę obciążeniową bez naliczenia podatku VAT, ustalając późniejszy termin zapłaty w przypadku nie dokonania zwrotu. Ponadto wyjaśnia, że w pr ...

Czy wydruk miesięcznego zestawienia raportów dobowych z kasy fiskalnej bez numeru kolejnego wpisu a zawierający numery i daty raportów dobowych, numer unikatowy kasy fiskalnej, łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku VAT jest podstawą do dokonywania zapisu w księdze przychodów i rozchodów na koniec każdego miesiąca?

Z wniosku Pana XX wynika, że wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest podatnikiem podatku VAT, obrót ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wydruk miesięcznego zestawienia raportów dobowych z kasy fiskalnej bez numeru kolejnego wpisu a zawierający numery i daty raportów dobowych, numer unikatowy kas ...

Generowanie strony w 41 ms