Interpretacje w temacie: (Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. Urzędu w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym importowanego samochodu, następnie sprzedanego bez uprzedniej rejestracji na terytorium RP Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kam. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 27-01-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług - prawidłowość wystawiania faktur przy sprzedaży paliwa, wyjaśnia: Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Minis ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2003 r. odnośnie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania wypłaconego Podatnikowi przez pracownika za niedobory powstałe w wyniku niedbałości o powierzony towar - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach up ...

Podatnik dokonał wywozu za granicę części z zamiarem ich naprawy jednak po analizie kosztów tej naprawy spółka postanowiła sprzedać przedmiotowe części. Czy w związku z tym obowiązek podatkowyz tytułu eksportu towarów powstaje w dacie wywozu tych towarów, czy dopiero w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży z zagranicznym kontrahentem.

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 4 eksportem towarów jest potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3. Zatem nie każdy potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towaru poza granice Polski jest eksportem towaru. Wywóz towaru musi być dokonany w określonym celu. Jeżeli celem wywozu towaru poza granice Pol ...

Podatnik, będąc zwolniony od podatku od towarów i usług ze względu na obroty (art. 14), w m-c sierpniu 2003 r., po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę doradztwa technicznego. W opinii podatnika, nie powinien - jako korzystający ze zwolnienia - wystawiać faktury z podatkiem należnym. W związku z powyższym podatnik uważa, że ma prawo do wystawienia faktury korygującej podatek należny i odzyskania wpłaconej kwoty.

Podatnik, u którego łączna wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wartości odpowiadającej kwocie 10.000 euro, jest zwolniony od podatku PTU, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy PTU. Jednak zwolnienie to, zgodnie z ust. 10 pkt 2 tego artykułu nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a tak ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć sprzedaż praw do domeny internetowej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ust. 2 i 3 ww. przepisu opodatkowaniu podlegają również inne czynności, których przedmiotem są towary lub usługi. Definicję towaru podaje a ...

Wątpliwości podatnika dotyczą wykładni § 64 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w świetle którego podatnik ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT m.in. na świadczone usługi telekomunikacyjne, a konkretnie: 1. czy zapłata za wykonaną usługę na rzecz nierezydenta po upływie 90 dni od dnia wykonania tej usługi powinna obejmować również naliczony dodatkowo podatek VAT oraz, 2. za jaki miesiąc w deklaracji VAT-7 należy wykazać korektę faktury VAT zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na 0%.

Z treści pisma przedstawionego przez podatnika wynika, że podpisał on umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą, która jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zm.). Z wyjaśnienia Spółki wynika, że na mocy tej umowy operatorzy świadczą wzajemne usługi telekomunikacyjne na zasadzie „obustronnej wymiany ruchu”. ...

Czy wynagrodzenie należne inkasentowi z tytułu poboru podatku w drodze inkasa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy Rada Miejska uchwałą powierzyła Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek obliczania i poboru podatku od posiadania psów?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Natomiast zgodnie z § 4 powołanego przepisu rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenia dla p ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

Generowanie strony w 118 ms