Drukuj

Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jak niżej:

„Zawarte w przedmiotowym piśmie twierdzenie, iż „Ustalenie łącznej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym łączących się jednostek jest prawidłowe pod warunkiem, iż jednostka przejmowana nie posiada straty. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy ustalaniu przez podatnika dochodu lub straty nie uwzględnia się także straty podmiotu przejmowanego ustalonego na dzień poprzedzający łączenie” nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa, tj. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o rachunkowości.

Powołany art. 7 ust. 3 w punkcie 4 stanowi iż, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształconych łączonych, przejmowanych lub dzielonych (....) Przepis ten nie mówi o stratach ustalonych na dzień poprzedzający łączenie, jak to ujęto w odpowiedzi. Należy zatem uznać, iż chodzi o straty w rozumieniu unormowania wynikającego z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie zapisano, iż dochodem z zastrzeżeniem art. 10 i 11 jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą. Chodzi zatem o straty osiągnięte w roku podatkowym, możemy więc uznać, iż spółka przejmująca nie będzie mogła odliczyć ewentualnych strat spółki przejętej za lata wcześniejsze, gdzie zostało złożone zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i straty takie zostały wykazane.

W przedstawionej sytuacji w spółce przejmowanej na dzień przejęcia (połączenia metodą łączenia udziałów) nie mamy do czynienia z ustaleniem przez nią ewentualnej straty, ponieważ spółka ta nie ma obowiązku zamknięcia na ten dzień ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji nie ma obowiązku złożenia za okres do dnia przejęcia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Również art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości pozwalający na niezamykanie ksiąg rachukowych spółek łączących się jeżeli rozliczenie połączenia możliwe jest przy zastosowaniu łączenia udziałów oraz art. 44 c tej ustawy regulujący kwestie możliwości zastosowania metody łączenia udziałów, nie wprowadzają żadnego unormowania ograniczającego ich stosowanie w sytuacji powołanej przez Naczelnika urzędu, tj. gdy jednostka przejmowana poniosła stratę.”

Podobne interpretacje: