Drukuj

Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.

Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym.

Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 206 ).Zgodnie z treścią ust. 4 w przypadku nabycia towarów i usług wymienionych w ust. 3 za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, uważa się miesiąc, w którym przypada termin płatności określony w tej fakturze.Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ) dokonano min. zmiany § 40 ust. 3 i 4 rozporządzenia .

Nowa treść § 40 ust. 4 rozporządzenia przewiduje, że podatnik, który otrzymał fakturę potwierdzającą nabycie towarów i usług wymienionych w ust. 3, może obniżyć podatek należny o podatek naliczony określony w tej fakturze w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony w tej fakturze.

Tak więc w aktualnym stanie prawnym, odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących dostaw min. energii elektrycznej można dokonać wyłącznie w rozliczeniu za miesiąc, w którym przypada określony w fakturze termin płatności.

Podobne interpretacje: