Drukuj

1. Czy w przypadku odstąpienia od umowy leasingu pojazdu specjalistycznego można wystawić fakturę obciążającą kolejnego leasingobiorcę tego pojazdu o poniesioną opłatą wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu leasingu. 2. Czy w przypadku otrzymania ww. faktury podatnik ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony w tej fakturze podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym.

Działając na podstawie cytowanego art. 14a § 1 ww. Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 7.01.2004 r. - złożone w Urzędzie 9.01.2004 r.- zawierające zapytanie podatnika dotyczące możliwości wystawienia faktury VAT za poniesioną przez niego opłatę wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu używania przedmiotu leasingu - samochodu specjalistycznego - w przypadku odstąpienia od umowy leasingu na rzecz nowego podmiotu a także możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tej faktury, wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z treścią skierowanego do Pana pisma tutejszego organu podatkowego nr PD-I-415/INT/2/BL/04 z dnia 21.01.2004 r. wynika, że cała kwota opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) u korzystającego z przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia. Opłata leasingowa (rata czynszu) sama w sobie nie jest usługą lub towarem, ponieważ przedmiotem umowy leasingowej są określone rzeczy bądź prawa majątkowe. Usługa została wykonana przez leasingodawcę już w momencie wydania przedmiotu leasingu leasingobiorcy. Brak jest zatem podstaw w przypadku przeniesienia umowy leasingowej na innego użytkownika do wystawienia faktury obciążającej kolejnego użytkownika częścią opłaty wstępnej tj. proporcjonalnie do okresu użytkowania przedmiotu leasingu. Opłata wstępna została pobrana z góry przez leasingodawcę i fakturowana w całości.

Analogicznie, w przypadku przejęcia umowy leasingu od innego użytkownika przed upływem okresu podstawowego na jaki została zawarta, użytkowanie przedmiotu leasingu na zasadzie kontynuacji umowy leasingowej, kosztem uzyskania przychodu wówczas będą raty czynszu w dacie dokonania ich płatności począwszy od dnia obowiązywania takiej umowy. Opłata wstępna, jako że została uiszczona w całości i stanowi pierwszą opłatę leasingową zapłaconą przez pierwszego użytkownika na rzecz firmy leasingowej, stanowi w całości jego koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którym, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Tak więc według tutejszego organu podatkowego wystawienie faktury VAT na część opłaty wstępnej liczonej proporcjonalnie do okresu użytkowania przedmiotu leasingu nie znajduje podstaw prawnych a wystawiona faktura nie będzie stanowić u jej odbiorcy podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek z niej wynikający.

Podobne interpretacje: