Interpretacje w temacie: Przepisy ogólne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

W jaki sposób podatnik po zlikwidowaniu działalności gospodarczej może odzyskać kwotę niewykorzystanej ulgi uczniowskiej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pani z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia. W złożonym piśmie stwierdza Pani, że dzialalność gospodarcza prowadzona była przez piętnaście lat W tym okres ...

Czy sprzedaż towarów używanych (koparko - ładowarka) podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm.) zwolnieniu od podatku VAT podlega sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Z kolei za towary uży ...

Czy podatnik może opodatkować przychody z najmu kiosku zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.01.2004 r.), działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje: Stan prawny dotyczący opodatkowania przychodów z tytułu najmu zawarty jest w ustawie z dnia 20.11.1998 r. ...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy będę mógł rozliczać się wspólnie ze współmałżonką na druku PIT-37 za rok 2003, gdyż posiadam zawieszoną działalność gospodarczą (zarejestrowaną na ryczałcie), którą zawiesiłem w lutym 2000 roku.

Art.6 ust.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r. stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust.2 i 4 (możliwość wspólnego opodatkowania małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa oraz osób samotnie wychowujących dzieci), nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lu ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi pobytu opiekunów świadczone przez zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W poz. 20 załącznika Nr 2 zamieszczono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia. Jednocześnie in ...

Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w roku 2003, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji gdy z tej działalności w w/w roku Podatniczka nie osiągnęła przychodów, istnieje możliwość wspólnego opodatkowania łącznie z małżonkiem dochodów osiągniętych w roku 2003 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela Pani informacji w zakresie obowiązywania i stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 19 stycznia 2004 r wpływ do tut. Urzędu w dniu 27 stycznia 2004 r. Zgodnie z tr ...

Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie lombardu i kantoru wymiany walut mogę rozliczać się w roku 2004 r. ryczałtowo z dochodów z tytułu najmu?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r, w którym pyta Pan czy prowadząc lombard i kantor wymiany walut może Pan opłacać zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych z najmu Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje : - przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit ...

Jakie skutki podatkowe w podatku VAT rodzi przekazanie w drodze umowy darowizny przez Kółko Rolnicze własności nieruchomości zabudowanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

Gdyby Kółko Rolcznie było podatnikiem podatku od towarów i usług to dokonana czynność prawna co do zasady podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem od wartości budynków będących przedmiotem darowizny lub korzystałaby ze zwolnienia, jeżeli przedmiotowe budynki w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 ...

Podatnik rozpoczynając w dniu 01-01-2001r. dokonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. wynajem nieruchomości) złożył druk VAT-R dokonując rejestracji do podatku z dniem 01-01-2001r.Przez cału okres wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczyła 10.000,00 EURO.Czy podatnik ma prawo do zwolnienia od podatku VAT w 2004 roku?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000,00 EURO. W myśl art. 14 ust. 7a w/w ust ...

Generowanie strony w 56 ms