Drukuj

Przedsiębiorstwo .... sp z o.o. w W. U. zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy obowiązani jesteśmy naliczać i odprowadzać podatek VAT od dopłaty dla dostawców ścieków przyznanej nam przez Radę Gminy wynikającej z tytułu zatwierdzonej poniżej kosztów ponoszonych ceny na odbierane i oczyszczane ścieki. W uzupełnieniu powyższego zapytania podatnik wyjaśniaNasze stanowisko w tej sprawie jest następujące: - zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. Dz. U. nr 72 poz 747 z 2001 taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy - dopłata do dostawców ścieków wynika z podjętej przez Radę Gminy W. U.uchwały nr IX/64/2003 r. z dnia 15.12.2003 r. zatwierdzającej taryfy na odprowadzanie ścieków poniżej kosztów ponoszonych przez nasze przedsiębiorstwo - rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do dostawców ścieków na podstawie art. 24 ust 6 Dz. U. nr 72 poz. 747 z dnia 13.07.2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.- Rada Gminy W.U. w podjętej uchwale budżetowej na rok 2004 nr XI/69/2004 z dnia 26.02.2004 r. przewidziała dopłatę do dostawców ścieków w kwocie 41600 zł- Nasze przedsiębiorstwo zgodnie z zatwierdzoną ceną ( poniżej kalkulacji) wystawia faktury dostawcom ścieków. Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować otrzymuje dopłatę z Gminy na tą usługę na podstawie pisemnego wystąpienia- Dopłata nie jest należnościa wynikającą z faktur i w związku z tym nie może być opodatkowana podatkiem VAT- Od wartości pieniężnych ustawodawca nie przewiduje opodatkowania podatkiem VATChcąc upewnić się czy nasz pogląd w w/w sprawie posiada pełne umocowanie prawne zwracamy się do państwa o zajęcie stanowiska.

W odpowiedzi na pismo Nr L. Dz. 10/2004 z dnia 06.02.2004 r. uzupełnione pismem Nr L. Dz. 24/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów dot. podatku od towarów i usług- Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § `1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT dopłat dla odbiorców ścieków, przyznanych przez Radę Gminy.

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym( Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Dopłata stanowiąca pomoc finansowa dla przedsiębiorstwa, pokrywająca w części koszty związane z przyjęciem ścieków nie jest wymieniona wśród czynności określonych w cyt. Przepisach. Zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: