Interpretacje w temacie: Zasady ogólne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Przepisy ustawy nie przewidują żadnych urzędowych druków, których wypełnienie stanowiłoby o skuteczności złożonego oświadczenia w trybie art. 9 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne nie przewidują też żadnej poza pisemną, formy szczególnej złożenia takiego oświadczenia.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001 r. - utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. W uzasa ...- dotyczy sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych: 1) Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i w związku z tym sprzedaż ich jest zwolniona od podatku od towarów i usług? 2) Czy sprzedaż przedmiotowych części samochodowych można rozliczyć na zasadzie marży?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność polegającą m. in. na kupnie i sprzedaży używanych samochodów i podatek należny z powyższych transakcji rozliczany jest na zasadzie marży. Pytania Pana dotyczą sposobu opodatkowania części samochodowych pochodzących z rozbiórki pojazdów używanych: Czy przedmiotowe części samochodowe są towarem używanym zgodnie z art. 43 ust. 2 ...

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykupienie w formie jednorazowej opłaty znaku firmowego oraz poniesienie z tytułu jego używania opłaty licencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega zarówno odpłatna dostawa towarów jak też odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez pojęcie „świadczenie usług”, zgodnie z definicją art.8 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć każde świadczeni ...

1. Czy można pomniejszyć okresowy raport fiskalny o niesłusznie wystawiony paragon w oparciu o złożone wyjaśnienie osoby obsługującej drukarkę fiskalną (...) - w momencie wystawiania faktury dla klienta nastąpił spadek napięcia w wyniku czego wydrukował się sam paragon, natomiast nie zdążyła wydrukować się faktura. Po wystawieniu faktury ponownie drukuje się paragon obciążając raport fiskalny (...). 2. Czy zaliczki na poczet sprzedaży wyrobów, które wpływają na rachunek bankowy ostatniego dnia miesiąca w późnych godzinach wieczornych można fakturować następnego dnia (...)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: 1. W przedstawionym we wniosku przypadku wskazano, że komputerowy program sterujący pracą drukarki fiskalnej uniemożliwia wydrukowanie zarówno paragonu jak i faktury w przypadku zaniku napięcia kiedy wydrukowano już paragon a nie dokonano jeszcze wydruku faktury. W takim przypadku, jak wynika z wniosku, ni ...

W jaki sposób – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkować i rozliczyć wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004 r., po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ...

Zatrudniam kierowców w sezonie turystycznym na umowę zlecenia, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy w tym przypadku kierowcy musza prowadzić ewidencję VAT i jaki dochód muszą osiągnąc, żeby opłacać podatek VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Pana z dnia 26.04.2004r.( data złożenia 28.04.2004) uzupełnione w piśmie złożonym w dniu 18.05.2004r. udziela pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania podatkie ...

Co jest podstawą opodatkowania przy sprzedaży leków ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 28.05.2004 r. zapytanie dotyczące podstawy opodatkowania przy sprzedaży leków, wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po ...

Problem dotyczy udostępnienia Gminie, na podstawie umowy użyczenia, gruntu w pasie drogowym pod budowę słupów oświetleniowym służących do oświetlenia drogi będącej w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego obowiązek oświetlenia dróg i ponoszenia z tego tytułu kosztów (budowy i opłacania rachunków wystawianych przez Zakład Energetyczny) należy do zadań własnych gmin. Czy w tej sytuacji, jeżeli ZDW nie będzie pobierał od gminy i Zakładu Energetycznego żadnych opłat, powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu użyczenia gruntu?

umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710- 719 k. c. Jest to umowa, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Bezpłatność używania rzeczy musi dotyczyć całego stosunku użyczenia. Przy umowie użyczenia ważne jest, iż biorący rzecz w używanie może z niej korzystać, nie może jed ...

Generowanie strony w 75 ms