Drukuj

Pytanie:Na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź.zm) wnoszę o wydan ie pisemnej informacji dotyczącej podatku VAT.I Spółka posiada w swoich środkach trwałych m.in. samochody ciężarowe, które nie posiadają homologacji. Problem w tym, czy można odliczać VAT od oleju napędowego zużywanego do starych samochodów marki Star, które nie mają homologacji na ciężarówkę (w załączeniu ksero pism od nabywców samochodów).II Spółka przekazuje towary na potrzeby reprezentacji i reklamy. Celem tych działań jest zachęcenie do kupna naszych produktów. Od wejścia w życie nowej ustawy VAT Spółka nie opodatkowuje tych czynności.III W m-cu maju Spółka wystawiła f-ry korekty dla kontrahentów z krajów unijnych. Korekty dotyczyły dostaw towarów sprzed 1 maja br. Dostawy te były traktowane do l maja br. jak-o export. Natomiast korekty wystawione w maju be. potraktowane zostały jako korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów i tak wykazane w deklaracji VAT -7.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r. po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie Nr PP1/443/53/04 z dnia 30.07. 2004 roku wyjaśniam;

1. Zgodnie z dyspozycją art. 88 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa wart. 86 ust. 3 i 5 ustawy. Pojazdami, do których stosuje się powyższy przepis, są - zgodnie ze wspomnianym art. 86 ust. 3 i 5, samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg, gdzie DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc ( siedzeń). Dopuszczalna ładowność i ilość miejsc określone są na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe- art. 86 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004r. Z powyższych przepisów nie wynika aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homolagacji skutkował uznaniem takiego pojazdu za samochód osobowy.Istotnym jest aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie którego podatnik dowodzi.Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 6, poz. 35 ). Pierwsze świadectwa homologacji zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie oraz przez podmiot ( producenta, importera) dla którego zostało ono wydane. Od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych.W przypadku pojazdów samochodowych wyprodukowanych do końca 1983 rtj. pojazdów w stosunku do których nie było obowiązku wydawania świadectw homologacji niezbędne dane można określić na podstawie wyciągu z zaświadczenia o dopuszczalności typu, będącego wcześniejszym odpowiednikiem świadectw homologacji. Zaświadczenia o dopuszcalności danego typu pojazdu zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy z dnia 17 listopada 961r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53 poz. 295 z późn. zm.) wydawane były przez Ministra Komunikacji producentowilub importerowi pojazdu.W przypadku pojazdu co do którego nie ma wątpliwości, że jest pojazdem ciężarowym (tzn. jeżeli z konstrukcji tych pojazdów wynika, że są one przeznaczone do przewozu towarów) brak jest podstaw do kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do takiego pojazdu.

2. Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem "reprezentacji lub reklamy". Przepisy tej ustawy odnoszą się natomiast w swej treści do przekazywania przez podatnika prezentów. Przekazywanie przez podatnika prezentów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie może być rozpatrywane inaczej jak działania związane z reklamą i reprezentacją. Zgodnie z art. 7 tej ustawy, przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie jest traktowane jako dostawa towarów. Pod pojęciem prezentów o małej wartości należy rozumieć przekazanie (wręczenie) przez podatnika jednej osobie towarów o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 zł. Łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może przekroczyć co do zasady 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym. W takim przypadku na podstawie art. 86 ust. 8 pkt. 2 tej ustawy podatnik ma jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów stanowiących u niego prezenty o małej wartości. Przekazanie natomiast towarów nie będących prezentami o małej wartości na cele "reprezentacji lub reklamy" w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.3. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o:- kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (...)- wartość zwróconych towarów- zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach- zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze- kwot wynikających z dokonanych korekt faktur Biorąc pod uwagę powyższe należy w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004r. skorygować obrót dotyczący eksportu towarów.

Podobne interpretacje: