Drukuj

w sprawie określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku zastępstwa procesowego radców prawnych oraz zastępstwa procesowego i obrony adwokatów świadczonych z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelarii Adwokackiej o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku reprezentacji lub obrony z urzędu przez adwokatów i radców prawnych stwierdzam, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelaria Adwokacka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku zastępstwa procesowego radców prawnych oraz zastępstwa procesowego i obrony adwokatów świadczonych z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy. Zdaniem Kancelarii obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania opłaty od właściwego sądu, zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) - tak jak przy usługach stałej obsługi prawnej.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 maja 2005r. obowiązek podatkowy przy wynagrodzeniu za obronę lub reprezentację z urzędu powstaje na zasadach ogólnych , czyli zgodnie z art.19 ust.1 i ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług - z chwilą wykonania usługi, a jeśli wykonanie usługi potwierdzone jest fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi. Nie ma tu zastosowania uregulowanie szczególne, zawarte w art.19 ust.13 pkt 4 ustawy - jak twierdzi podatnik, albowiem przepis ten ma zastosowanie do powstania obowiązku podatkowego za obsługę prawną, ale tylko stałą. Przy wykonywaniu obrony lub pomocy prawnej z urzędu trudno doszukać się elementów stałej obsługi prawnej. To, że sąd zleca obronę czy reprezentację z urzędu adwokatowi lub radcy prawnemu w kilku przypadkach lub przez kilka lat, nie zmienia faktu, że za każdym razem jest to przeważnie inny podmiot reprezentowany lub inna sprawa, a relacje pomiędzy obrońcą a klientem regulowane są ustawowo, nie zaś w ramach umowy obrońcy z sądem. Reprezentacja z urzędu nie jest tożsama ze stałą obsługą prawną zarówno z uwagi na brak podmiotu zlecającego taka obsługę, brak elementu stałości i tożsamości po stronie pełnomocnika i strony reprezentowanej, ( z czym mamy do czynienia przy umowach stałych) oraz brak relacji jakie występują pomiędzy stronami przy umowie na obsługę prawną. Należy także zauważyć, że sąd nie zawiera z adwokatem lub radcą żadnej umowy, przedmiotem której byłoby powierzanie przez określony czas lub w określonych sprawach obrony z urzędu, a tylko w takim przypadku można byłoby mówić o stałej obsłudze, lecz dokonując tych czynności kieruje się przepisami prawa.

Jednakże rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz.797), wprowadzono przepis § 1pkt 2 obowiązujący od dnia 1 czerwca 2005r. Zgodnie z tym zapisem dodaje się ust.2 w § 3 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz.970 z późn.zm.). Przepis § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Wobec powyższego należy zauważyć, iż od dnia 1 czerwca 2005r. obowiązek podatkowy od czynności, które były przedmiotem wniosku, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Ponadto tutejszy organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie skierowania zapytania do organu podatkowego oraz odpowiedzi na nie.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika do czasu jej zmiany lub uchylenia wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 art.14b Ordynacji podatkowej.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: