Drukuj

Czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.01.2006 r. (doręczonego w dniu 19.01.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która nie sporządza samodzielnie bilansu, na którą składają się m. in. stacje paliw. Umowa przedwstępna przewiduje odrębne terminy zawarcia umowy ostatecznej oraz wydania poszczególnych stacji paliw (nieruchomości wraz z budynkami i wyposażeniem, zapasami, itp.) Umowa przedwstępna zobowiązuje kupującego do przelania na rachunek powierniczy (rachunek zastrzeżony) środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie transakcji. Zgodnie z umową przedwstępną i umową rachunku powierniczego wnioskodawca (sprzedający) nie ma prawa dysponowania zdeponowanymi na tym rachunku środkami. Zapłata (wypłata środków zdeponowanych przez kupującego na rachunku powierniczym) będzie dokonywana częściowo, t. j. za poszczególne składniki przedmiotu umowy (stację paliw) po ich wydaniu i przejęciu przez kupującego. Wydanie składników majątku będzie dokumentowane protokołem zdawczo - odbiorczym, na podstawie którego wystawiana będzie faktura VAT oraz będzie dokonana wypłata określonej części środków z rachunku powierniczego na rachunek podstawowy wnioskodawcy (sprzedającego). Zapłata ceny będzie zatem miała miejsce później niż jej wpłata na rachunek powierniczy.
W związku z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą rozstrzygnięcia kwestii, czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
W opinii Podatnika przekazanie środków na rachunek powierniczy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, ponieważ nie stanowi otrzymania części należności (zaliczki, raty, przedpłaty). Obowiązek podatkowy w opisanej sytuacji powstanie na zasadach ogólnych z chwilą wystawienia faktury VAT nie później, niż 7 dni od daty wydania poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Naczelnik tut. Urzędu analizując powyższe zagadnienie potwierdza stanowisko Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Jak słusznie zauważa Podatnik, warunkiem niezbędnym powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu jest nieograniczone władztwo (prawne i faktyczne) środkami finansowymi. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie ma żadnego uprawnienia do dysponowania środkami, zgromadzonymi na rachunku powierniczym, co wynika zarówno z umowy rachunku powierniczego stanowiącego integralną część transakcji opisanej powyżej, jak i z przepisów prawa bankowego. Zdeponowanie środków pieniężnych przez kontrahenta na rachunku powierniczym, stanowi zatem jedynie formę zabezpieczenia transakcji.
Reasumując: W analizowanym stanie faktycznym wpłata środków pieniężnych przez kontrahenta na rachunek powierniczy, przed datą wydania towaru lub wykonania usługi nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanych zaliczek, gdyż podatnik do czasu zrealizowania warunków kontraktu nie jest zarówno prawnym, jak i faktycznym dysponentem zgromadzonych tam środków. Nie zachodzi tu zatem okoliczność wymieniona w art. 19, ust. 11 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy będzie powiązany w tym przypadku z regulacją art. 19, ust. 1 i 4 ustawy o VAT (t. j. moment wydania towaru względnie moment wystawienia faktury, jeżeli wystawiona jest do 7 dni licząc od dnia wydania towaru).
W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika, orzekając jak w sentencji postanowienia.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
W dacie wydania niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: