Drukuj

obowiązek znaczenia znakami akcyzy "J."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2009r. (data wpływu 8 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku znaczenia znakami akcyzy J. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku znaczenia znakami akcyzy J..

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje wprowadzenie do obrotu wyrób akcyzowy o nazwie „J.” wytwarzany zgodnie z podanym poniżej procesem technologicznym. Owoce jarzębiny używane do produkcji „J.” są produktami ubocznymi procesu produkcji likieru j. Do produkcji tego likieru stosowana jest j. suszona, która następnie macerowana jest 86,5% roztworze etanolu (wódka o mocy 86,5% obj.). Po okresie maceracji j. odsączana jest od nalewu, a nalew wykorzystywany jest do dalszej produkcji likieru j.

Uzyskana w ten sposób „j. po maceracji” stanowi odpad produkcji likieru. Jednak ze względu na zawartość alkoholu etylowego w owocach „j. po maceracji” jest ona wykorzystywana jako surowiec do produkcji „J.”.

Odsączona z nalewu po maceracji w wódce odpadowa j. mieszana jest z syropem cukrowym (wodny roztwór cukru – sacharozy) i leżakuje przez 3 miesiące w celu wyrównania mocy w owocach i zalewie. Pozostały w ten sposób produkt – „J.” charakteryzuje się 18% zawartością alkoholu (18% obj.).

Skład procentowy (% waga):

  • 39,5% wag. „j. po maceracji” (w tym wprost 14,2 wag. Etanolu pozostałego w owocach po maceracji, 25,3% wag. j. suszonej),
  • 60,5% wag. Syropu cukrowego (wodny roztwór sacharozy).


Produkt sprzedawany będzie w opakowaniach o pojemności 200ml. Deklarowana na opakowaniu zawartość: 200ml (228g) J. 18% obj. 90g owoców j. po odsączeniu, 138g zalewy cukrowo-alkoholowej.

Skład: cukier, owoce j., woda, spirytus (18%obj).

Na rynku polskim dostępne są podobne wyroby np. W.18% vol.

Zgodnie z załączoną klasyfikacja produktu „J.” wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi, produkt można zaklasyfikować pod kodem CN 2008 99.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wprowadzenie produktu przez Wnioskodawcę o nazwie „J. o zaw. alk. 18% vol.” do obrotu handlowego na terytorium kraju bez znaków akcyzy będzie zgodnie z obowiązującym prawem. Produkt podlegałby opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku akcyzowym.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2009r. (data wpływu 12 sierpnia 2009r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że oczekuje odpowiedzi na pytanie „czy wprowadzenie produktu Wnioskodawcy o nazwie J. o zaw. 18% vol. do obrotu handlowego na terytorium kraju bez znaków akcyzy będzie zgodne z obowiązującym prawem...”.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę dostępność wyrobów pokrewnych na rynku polskim (W. 18% vol.), stanowisko Wnioskodawcy jest jak najbardziej za możliwością wprowadzenia wyrobu „J. 18% vol.” na rynek krajowy bez oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy są wyroby klasyfikowane do kodu CN 2008 99 o zawartości 18% obj. alkoholu etylowego.

Zgodnie z uregulowaniem art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Wśród wyrobów zamieszczonych w ww. załączniku brak jest opisanego przez Zainteresowanego wyrobu o kodzie CN 2008 99. Stąd też stwierdzić należy, iż nie podlega on obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: